Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Úsporná opatření

Spotřeba paliv a energií u budov je dána zejména jejich tepelně technickými vlastnostmi a způsobem provozování. Nemalý vliv má též energetická účinnost zařízení, která jsou v budově instalována.

Snižování energetické spotřeby je jedním z prioritních úkolů. K tomuto cíli vede cesta jednak prostřednictvím hospodárného užívání budovy (díky energetickému manažerství) a jednak realizací energeticky úsporných opatření.

 Energeticky úsporná opatření sama o sobě však nemusí přinést vždy nejlepší výsledky. Jedná se zde o souhrn mnoha různých faktorů. Do popředí zájmu se proto dostává nejen výše počátečních investic do výstavby či rekonstrukce, ale i výše a minimalizace následných provozních nákladů budovy. Při navrhování energeticky úsporných opatření je třeba brát v úvahu celý životní cyklus budovy a optimalizovat výdaje za celou uvažovanou dobu životnosti při respektování dopadů na životní prostředí způsobených výstavbou a provozem budovy. Obecně by mělo platit, že při nižších spotřebách energií je provoz budovy ekonomicky výhodnější a negativní dopady na životní prostředí menší. Nižší spotřeba energií a menší provozní výdaje po dobu životnosti budovy však úzce souvisí s vyššími investičními náklady při výstavbě či rekonstrukci.

Vzhledem ke skutečnosti, že zejména ve veřejném sektoru přetrvává při rozhodování převážně hledisko ceny výstavby a také to, že inovační techniky vedoucí ke snížení provozních nákladů budovy jsou investičně dražší, může při rozhodování pouze na základě výše investic bez ohledu na finanční prostředky vynaložené při následném provozu budovy docházet k nehospodárnému zacházení s finančními prostředky. Aby k tomuto jevu nedocházelo je třeba před každou realizací vždy pečlivě analyzovat ekonomické, energetické a environmentální dopady projektu a zvolit nejvýhodnější variantu při zohlednění všech hledisek na výstavbu a provoz.

Graficky znázorněné postupy (zdroj: CityPlan, spol. s r.o.)

  

    

                                                   

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu