Úvod Energetické manažerství Program snižování ENB

Program snižování ENB

V roce 2001 byla Radou města Plzně zřízena funkce městského energetika, kterému bylo uloženo zajistit trvalý dohled nad energetickým hospodařením rozpočtových a příspěvkových organizací města, metodickou pomoc a koordinaci činností spojených s plněním zákonných ustanovení v oblasti zpracování energetických auditů, realizace energeticky úsporných opatření, dodržování měrných ukazatelů spotřeb energií a zapojení do Státního programu na podporu úspor energie vyhlašovaného Českou energetickou agenturou.

V rámci Programu snižování energetické náročnosti v objektech města Plzně byl ve všech organizačních složkách a příspěvkových organizacích města zaveden tzv. energetický management – tj. personální a metodické zajištění hospodaření s energií, pravidelné sledování a vyhodnocování spotřeb atd. Další významnou aktivitou v rámci Programu bylo pořizování energetických auditů (do dubna 2019 bylo zpracováno 266 energetických auditů budov a 531 průkazů energetické náročnosti budov). Z energetických auditů vyplynula řada doporučení na realizaci energeticky úsporných opatření.

V první etapě Programu byla realizována především beznákladová a nízkonákladová opatření. Opatření investičního charakteru byla realizována pouze u třech základních škol metodou EPC (tj. financováním třetí stranou a splácením z dosažených úspor). Organizace města v případě záměru realizovat nákladnější energeticky úsporné opatření naráželi zpočátku na nedostatek financí. V dalších letech počet realizovaných opatření investičního charakteru (zejména výměny oken a zateplení částí budov) narůstal. Tomu napomohla 2. etapa Programu snižování energetické náročnosti, která byla schválena usnesením RMP  č. 1498 v prosinci 2005. Realizace vysokonákladových opatření se zintenzivnila i díky dotačním programům vypisovaným státem a EU.

Výstupy sledování a vyhodnocování spotřeb energií, včetně vyhodnocení úspor, jsou každoročně předkládány RMP formou informativních zpráv.

Zveřejněno: 13. 6. 2013, Vaňková Ladislava , Ing.

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu