Plnění programu

 Program snižování energetické náročnosti budov v majetku města Plzně byl v RMP schválen již v r. 2000 a nastartoval systematický přístup ke snižování energetické náročnosti městských budov. V rámci tohoto Programu probíhá od té doby sledování a vyhodnocování vývoje ročních spotřeb energie a vody ve vybraných budovách. Plnění programu je každoročně předkládáno Radě města Plzně formou informativní zprávy. Do sledování byly postupně zařazeny objekty užívané organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi města. Ve sledování spotřeb za rok 2021 je zařazeno celkem 142 objektů (budov nebo celých areálů). Údaje o spotřebách i nákladech za energie a vodu jsou získávány z ročních hlášení či z faktur a u budov užívaných Magistrátem města Plzně ze zavedeného systému energetického manažerství (EnMS v souladu s normou ISO 50001). Níže jsou uvedeny spotřeby za rok 2022 a jejich s předchozím obdobím.

V příloze č. 1 informativní zprávy jsou uvedeny celkové energetické spotřeby za rok 2022 ve sledovaných objektech a jejich porovnání s průměrnou spotřebou za uplynulá období, tj. s průměrem let 2001 až 2012, s průměrem let 2013 až 2020 a se skutečností předchozího roku. U budov, kde jsou k dispozici ještě starší údaje, je uveden i průměr spotřeb za roky 1998 až 2000. Veškeré energetické vstupy jsou vyjádřeny v GJ/rok jako skutečné celkové spotřeby bez přepočtu na srovnatelné klimatické podmínky a bez provádění dalších korekcí (jako je např. odečtení spotřeb přeúčtovaných dalším subjektům, zohlednění navýšení energeticky vztažné plochy či navýšení počtu uživatelů apod.).

Celkový objem spotřeby energie ve všech sledovaných objektech za r. 2022 činí 203 620 GJ. Za rok 2021 to bylo 218 107 GJ, došlo tedy ke snížení spotřeby energie ve sledovaných objektech. Náklady za spotřebovanou energii a vodu v těchto objektech přesáhly hodnotu 152 204tis. Kč (v předchozím roce 140 599 tis. Kč), z toho náklady na vytápění činily cca 64 622 tis. Kč (v předchozím roce 66 505 tis. Kč). Rozdíl v nákladech na vytápění koresponduje se skutečností, že klimatické podmínky roku 2022 byly ve srovnání s předchozím rokem příznivější. Klimatické podmínky vyjádřené pomocí denostupňů jsou uvedeny v závěru tabulky v příloze č. 1 této IZ.

Skladba druhů energie užívaných v budovách města za rok 2022 je patrná z grafu. Největší podíl na celkové energetické spotřebě má teplo nakupované ze soustavy centralizovaného zásobování (64,1 %), dále je využívána elektřina (22,1 %) a zemní plyn (13,8 %).

Samostatně je sledován vývoj spotřeby elektrické energie pro veřejné osvětlení (VO). Jeho celková spotřeba za rok 2022 činila 11 117 MWh (v r. 2021 10 596 MWh) a celkové náklady včetně DPH přesáhly 29 354 tis. Kč. Pozitivní je, že i přes skutečnost neustálého rozvoje veřejného osvětlení a nárůstu počtu svítidel, se po celé období sledování spotřeb VO od r. 2000 roční spotřeba elektrické energie potřebná na jeho provoz pohybuje kolem 11 000 GWh za rok a má mírně klesající tendenci. Důvodem je obměna světelných zdrojů za nové s vyšší energetickou účinností a s tím související postupné snižování měrné spotřeby elektřiny na jedno svítidlo. Vývoj těchto ukazatelů je patrný z následujících grafů.

Ve sledovaném roce 2022 došlo na trhu energií ke skokovému nárůstu ceny elektrické energie a zemního plynu, který byl však zmírněn vlivem jejího zafixovaní.  se na celkových nákladech za energie ještě neprojevil skokový nárůst cen jednotlivých forem energie, ke kterému došlo až v r. 2022. Vyšší cena energie však přináší i příležitost realizovat energeticky úsporná opatření s podstatně kratší dobou návratnosti vložených prostředků. K vyhledání potenciálu úspor (tzv. příležitostí) v energetickém hospodářství města by mělo přispět zpracování nového energetického auditu, který probíhá ve třech etapách (v letech 2022 až 2024). Pořízení tohoto auditu městu ukládá zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Díky dosud realizovaným energeticky úsporným opatřením, jako je zateplování obvodového pláště, efektivnější regulace vytápění i využívání obnovitelných zdrojů energie, je rozvoj budov (přístavby a nástavby či vybavování dalšími spotřebiči) pokryt úsporami z těchto opatření. To je patrné z následujícího grafu vývoje ročních spotřeb v budovách zařazených do sledování od počátku realizace Programu snižování energetické náročnosti v budovách města Plzně. V těchto objektech celková energetická spotřeba postupně klesla z cca 171 500 GJ/rok na 108 710 GJ/rok, tedy téměř o 37 %. Mimořádně nízká spotřeba byla v r. 2020 vlivem opatření v souvislosti s pandemií Covid -19. Rozdíl v uvedených spotřebách činí úsporu 63 400 GJ/rok, která při průměrné ceně na pořízení 1 GJ ve výši 743,- Kč představuje teoretickou finanční úsporu více než 47 100 tis. Kč za rok. Realizace programu tedy městu přináší významný efekt a je vhodné v započatém úsilí nadále pokračovat.

 
Zveřejněno: 13. 6. 2013, Vaňková Ladislava , Ing.

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu