Úvod Aktuality

Aktuality

Energ.etiký terč 2024

Pracoviště městského energetika zpracovává každoročně tzv. Energ.etické terče, které napomáhají při zkvalitňování energetického manažerství v plzeňských městských budovách. Také v roce 2024 byly terče zpracovány pro skupiny budov základních a mateřských škol, školních jídelen a administrativních budov, a to jak magistrátních, tak i městských obvodů. 

Zveřejněno: 25. 3. 2024 , Ladislava Vaňková
Analýza energetické situace města Plzně

Dokument Analýza energetické situace města Plzně byl zpracován na Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně v říjnu 2023. 

Zveřejněno: 4. 12. 2023 , Ladislava Vaňková
Energ.etické terče 2022

Na podporu zkvalitňování energetického manažerství v plzeňských městských budovách jsou již řadu let pracovníky Odboru správy infrastruktury zpracovávány pro jednotlivé městské budovy tzv. Energ.etické terče. Účelem tohoto nástroje je poskytnout základní údaje o stavu budov z pohledu jejich tepelně technických vlastností, o energetické náročnosti objektů či o úrovni provádění energetického manažerství v rámci těchto budov.

Zveřejněno: 24. 5. 2022 , Vaňková Ladislava , Ing.
Zpráva o stavu EHmP

Zpráva o stavu energetického hospodářství města Plzně zpracovaná na Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně v září 2021analyzuje energetické bilance, zejména pak dostupnost primárních energetických zdrojů na území města nutných k zajištění spolehlivé a bezpečné poptávky po energii.

Zveřejněno: 20. 9. 2021 , Vaňková Ladislava , Ing.
Opatření Akčního plánu 5.1 - Plzeň příkladem

Do opatření 5.1 Akčního plánu k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 byla doplněna dvě nová opatření, která mohou být ostatním subjektům na území města vzorem.

Zveřejněno: 26. 7. 2021 , Vaňková Ladislava , Ing.
Energ.etické terče 2021

Již řadu let jsou pracovníky Odboru správy infrastruktury zpracovávány tzv. Energ.etické terče, tj. nástroj na podporu zkvalitňování energetického manažerství v plzeňských městských budovách. Účelem tohoto nástroje je poskytnout základní údaje o stavu budov z pohledu jejich tepelně technických vlastností, o energetické náročnosti objektů či o úrovni provádění energetického manažerství v rámci těchto budov.

Zveřejněno: 16. 3. 2021 , Vaňková Ladislava , Ing.
Klíčová priorita 2 Akčního plánu k naplňování ÚEKmP

Mezi aktivity k uskutečnění Akčního plánu pro naplnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 patří opatření k naplnění klíčové priority 2 - Zmírnění environmentálních dopadů spojení s užitím energie.

Zveřejněno: 19. 2. 2021 , Vaňková Ladislava , Ing.
Vyhodnocení plnění Akčního plánu

Akční plán k uskutečnění záměrů Územní energetické koncepce města Plzně byl zpracován, stejně jako samotná koncepce, na období 2015 - 2040. Akční plán rozpracovává naplňování cílů koncepce do 89 aktivit strukturovaných do 24 opatření a 5 prioritních oblastí.

Zveřejněno: 30. 11. 2020 , Vaňková Ladislava , Ing.
Bilance energetiky města Plzně

V září 2020 byl na Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně zpracován dokument, jehož obsahem je shrnutí energetických dat za rok 2019.

Zveřejněno: 24. 9. 2020 , Vaňková Ladislava , Ing.
Nové trendy v energetice

Po delším časovém odstupu bylo zpracováno 5. pokračování publikace Nové trendy v energetice 2020.

Zveřejněno: 16. 9. 2020 , Vaňková Ladislava , Ing.
Hodnocení energetického hospodářství budov příspěvkových organizací města

Do sekce Energetické manažerství bylo přidáno hodnocení pomocí Energ.etického terče 2020 u budov plzeňských základních škol, mateřských škol a školních jídelen.

Zveřejněno: 4. 5. 2020 , Vaňková Ladislava , Ing.
Přístup k hospodaření energií v administrativních budovách města

Základním předpokladem pro hospodárné nakládání s energií je zavedený systém energetického manažerství. U  administrativních budov je systém objektového energetického managementu založen zejména na měření a řízení dodávek jednotlivých forem energií a médií, na optimalizaci jejich spotřeby, na optimalizaci cenových tarifů nakupovaných energií, na vyhodnocování základních údajů spotřeb a jejich porovnávání. 

Zveřejněno: 2. 3. 2020 , Vaňková Ladislava , Ing.
Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Na začátku letošního roku vyšla novela č. 3/2020 Sb. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií. Cílem zákona je zajištění souladu evropské a národní právní úpravy regulující oblast zvyšování energetické účinnosti a vytvoření prostředí pro zvyšování energetické účinnosti v souladu s cíli EU a národními cíli. 

Zveřejněno: 28. 1. 2020 , Vaňková Ladislava , Ing.
Nabytí účinnosti vyhlášky

Dne 10. června 2019 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 1/2019.

Zveřejněno: 10. 6. 2019 , Vaňková Ladislava , Ing.
Vyhodnocení energetického managementu administrativních budov ÚMO

Energetický management patří k základním stavebním kamenům v oblasti šetrného a hospodárného nakládání s energiemi a prostřednictvím úspor tak do jisté míry příznivě ovlivňuje také oblast životního prostředí. Hlavním cílem systematického provádění energetického managementu je dosažení hospodárného, spolehlivého a ekologicky šetrného provozu energetického hospodářství při zajištění všech energetických potřeb systému. 

Zveřejněno: 6. 3. 2019 , Vaňková Ladislava , Ing.

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu