Úvod Zajímavosti

Zajímavosti

 • Sluneční paprsek doletí na zemi za 8 minut (vzdálenost 150 miliónů kilometrů překonává  rychlostí 300 000 km za sekundu).
 • Celkové sluneční záření dopadající na Zemi je 180 000 TW.
 • V našich zeměpisných šířkách  dopadne za rok na 1m2 zemského povrchu přibližně 1 100 kWh sluneční energie (srovnatelné množství energie by se uvolnilo spálením cca 250 kg uhlí).
 • CO2 se podílí na oteplování Země 55 % ( získávání a spotřeba energie - 40 %, kácení pralesů - 15 %).
 • Při spalování biomasy se uvolňuje pouze takové množství kysličníku uhličitého ( CO2 ), jaké se spotřebovalo při růstu rostlin.
 • Fotovoltaické články byly původně vyvinuty pro napájení kosmických družic.
 • Patronkou pracovníků plynárenského průmyslu u nás je od roku 1991 svatá Anežka Česká.
 • V Benátkách bylo pro rozvod plynu použito potrubí obdélníkového průřezu.
 • V roce 1876 jistý pan Kastner vyrobil varhany, kde zdrojem chvění a tím i zvuku je plynový hořák.
 • Liga Ekologických Alternativ je pořadatelem Solární ligy ČR ( soutěž mezi obcemi ČR ve vybavenosti solární technikou).
 • Výzkumníci z německého Fraunhoferova ústavu pro sluneční energii ve Freiburgu vyvinuli malý palivový článek využívající vodíku, který může dodávat energii přenosnému počítači, jeho tiskárně či třeba videokameře.
 • 1 osoba vyprodukuje za 1 den do bytového prostoru 2 800 g vodních par (rostliny 1 200g, kuchyně 1 000 g, koupelna 1 500 g, sušení prádla 800 g).
 • Rekuperací lze ušetřit 80 až 90 % tepla potřebného k pokrytí ztrát větráním.
 • 1° C přetápění místnosti představuje zvýšení nákladů na vytápění o cca 6 %.
 • Průměrné globální teploty jsou nyní asi o 0,6 °C vyšší než před sto lety.
 • Množství tepla vyprodukované za den člověkem vykonávajícím v zaměstnání lehčí řemeslnou práci činí 3 600 W.
 • Ke konci roku 2002 bylo ve světě v provozu 444 jaderných reaktorů (nad 30 MWe), jejichž čistý výkon byl 363 844 MWe.
 • V červnu 2003 byl v Devonu instalován podmořský generátor o výkonu 300 kWe , který je prvním krokem ve využívání slapové energie ve Velké Británii (VB má velký potenciál ve využívání slapové energie).
 • V Děčíně byla do systému CZT zapojena 2 tepelná čerpadla, každé o výkonu 3,28 MWt, která využívají geotermální energii z podzemního jezera, voda o teplotě 30 °C s přetlakem 0,2 MPa, má vydatnost na příštích minimálně sto let.
 • Ve světě pokračuje výzkum a vývoj zařízení pro získávání čisté energie z mořského přílivu. Společnost Tidal Hydraulic Generators v současné době konstruuje podmořskou turbínu, která se podobá menší větrné turbině. Lze ji ponořit do "výmolu", což je něco jako podmořské údolí, kterým prochází stálý příliv rychlostí dva až čtyři uzly a který funguje jako zdroj užitečné energie. Zatížená jednotka - turbina bude spočívat na dně výmolu v hloubce zhruba 60 metrů, kde bude plně využívat sílu přílivu.
 • V USA se vyrábí patentově chráněné zařízení ve tvaru trubice, do které je vpouštěn vzduch stlačený v kompresoru na cca 6 barů. Vzduch o běžné pokojové teplotě je v trubici roztočen do víru. Část vzduchu vystupujícího tryskou na jednom konci má teplotu až 127 °C a část vzduchu se vrací vnitřkem víru na druhý konec trubice, kde vystupuje ochlazen  až na –46 °C (více na http://www.exair.com/vortextube/vt_frmain.htm#howitworks).
Zveřejněno: 2. 2. 2010, Kolářík Radek

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu