Úvod Energetický slovnik

Energetický slovník

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú U V W Z Ž
Absolutní nula

Absolutní nula je teoreticky nejnižší možná teplota 0 K = -273,15 °C. Experimentálně je nedosažitelná.

Absorbér

Chemický reaktor, v němž probíhá absorpce SO2 obsaženého v přiváděných spalinách v suspenzi mletého vápence a vody (vápencové mléko). Je to ocelový, uvnitř pogumovaný vertikální válec, do něhož se přivádí kromě spalin a vápencové suspenze ještě…

Absorpce

Absorpce je výraz pro proces pohlcování či pohltivost. Z hlediska optiky představuje absorpce zeslabení světla při jeho průchodu látkou. Je způsobené přeměnou energie záření na jiné formy vnitřní energie látky. Z hlediska atomové a jaderné fyziky je…

Absorpční tyče

Absorpční tyče slouží k řízení reaktoru tím,že absorbují (pohlcují) neutrony. Pohlcením neutronů dochází ke zpomalení nebo zastavení štěpné řetězové reakce. Mezi nejrozšířenější absorbéry patří bór a kadmium.

Adiabata

Adiabata je termodynamický pojem, který označuje křivku znázorňující vztah mezi tlakem a objemem plynu při vratném adiabatickém ději (izoentropickém), tj. takovém, při němž nedochází k výměně tepla mezi plynem a jeho okolím .

Adiabatická expanze

Adiabatická expanze je zvětšování objemu plynu bez přívodu či odvodu tepla. Důsledkem této změny je pokles tlaku.

Adiabatická komprese

Adiabatická komprese je stlačování či snižování objemu plynu bez odvodu či přívodu tepla.

Aktivita

Aktivita charakterizuje rychlost rozpadu radioaktivních atomových jader. Vyjadřuje se v počtech rozpadů za časovou jednotku. Jednotkou aktivity je jeden becquerel [Bq] (viz heslo Becquerel - jednotka aktivity).

Aktivní bezpečnostní systémy

Aktivní bezpečnostní systémy potřebují ke svému pohonu dodávku energie a k uvedení do funkce řídicí signál. Využívají obvykle více nezávislých zdrojů informace. Typickými příklady aktivních bezpečnostních systémů jsou zařízení pro odstavení…

Aktivní zóna reaktoru

Je to oblast reaktoru, ve které probíhá štěpná řetězová reakce. V této oblasti dochází při štěpení jader paliva k intenzivní přeměně jaderné energie na tepelnou energii. Konstrukční řešení aktivní zóny ovlivňuje výběr paliva, chladiva a …

Akumulace energie

Nahromadění energie pro její pozdější využití v místě spotřeby nebo v době, kdy zdroj energie není k dispozici nebo nestačí krýt spotřebu.

Akumulátor

Akumulátor je zařízení sloužící pro akumulaci (nahromadění a uchování) určitého média. Pro akumulaci energie (elektrické, kinetické, tepelné) jsou nejrozšířenější akumulátory olověné, elektrochemické, setrvačníkové, supravodivé indukční, akumulátory…

Akumulátor tepla

Akumulátor tepla (teplojem, zásobník tepla) je zařízení umožňující uchovat teplo do okamžiku spotřeby. Jedná se například o teplo slunečního záření, které je možno uchovávat v kapalné nebo pevné látce. Může to být též zásobník naplněný…

Alternátor

Alternátor je elektrický stroj - generátor, který mění energii mechanickou v energii elektrickou při využití točivého magnetického pole. Alternátor je zdrojem střídavého proudu a napětí, které má vyrábět s frekvencí 50 Hz. Alternátory se podle…

Ampérovo pravidlo

Nebo též pravidlo pravé ruky je pravidlo udávající směr působení magnetického pole v okolí vodiče, kterým protéká elektrický proud. Vloží-li pozorovatel pravou ruku na vodič tak, že prsty ukazují ve směru proudu a dlaň je odvrácena ke směru…

Anergie

Anergie je energie nepřeměnitelná na jiný druh energie. Jedná se vlastně o vnitřní energie okolí.

Anihilace

Setká-li se částice s antičásticí, dojde k anihilaci, při které se uvolní jejich klidová energie a změní se v příslušné množství záření. Využití klidové energie je až 100 %.

Anion

Záporně nabitý anion (Cl-, S2-, F-), vznikne, když elektricky neutrální atom získá ionizací elektron. Anion se pohybuje ke kladně nabité elektrodě (anodě). Aniony na anodě ztrácejí elektron - oxidují se

Anoda

Anoda je kladná elektroda. Při elektrochemických procesech přitahuje iony se záporným nábojem - aniony.

Antičástice

Každá částice má svoji antičástici, která je vlastně jejím “zrcadlovitým“ obrazem. Tak například elektron má antičástici pozitron, který má stejnou hmotnost, ale opačný (kladný) elektrický náboj. Setká-li se částice s antičásticí, navzájem zanikají za…

Armatura

Technické příslušenství některých strojů a zařízení zajišťující jejich správnou činnost, obsluhu, kontrolu a ochranu. Jedná se o rozličné ventily, šupátka, vzdušníky a podobně.

Atmosférický fluidní kotel

Fluidní kotel, v němž fluidní vrstva cirkuluje mezi vlastním spalovacím prostorem a vně umístěným cyklonovým odlučovačem.

Atom

Atom je nejmenší, dále nedělitelná, část chemického prvku, která je schopná vstoupit do chemické reakce. Atom se skládá z malého jádra a elektronového obalu. Jádro atomu je tvořeno protony a neutrony, elektronový obal elektrony.

Atomové číslo Z

Atomové číslo je pořadové číslo v periodické soustavě prvků. Udává počet protonů v jádře atomu.

Bahník = odkalovač

Nejníže položená část kotle, v níž se shromažďují nečistoty. Čas od času lze tento prostor vypustit (odkalení kotle). Do kotle se sice přivádí upravená napájecí voda, ale jelikož se odvádí čistá pára, koncentrace nečistot postupně roste.

1 2 ... 22 Další

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu