Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Absolutní nula

Absolutní nula je teoreticky nejnižší možná teplota 0 K = -273,15 °C. Experimentálně je nedosažitelná.

Absorbér

Chemický reaktor, v němž probíhá absorpce SO2 obsaženého v přiváděných spalinách v suspenzi mletého vápence a vody (vápencové mléko). Je to ocelový, uvnitř pogumovaný vertikální válec, do něhož se přivádí kromě spalin a vápencové suspenze ještě oxidační vzduch.

Absorpce

Absorpce je výraz pro proces pohlcování či pohltivost. Z hlediska optiky představuje absorpce zeslabení světla při jeho průchodu látkou. Je způsobené přeměnou energie záření na jiné formy vnitřní energie látky. Z hlediska atomové a jaderné fyziky je absorpce ubývání částic ze svazku při průchodu hmotou, přičemž tento úbytek je způsoben srážkami s atomy prostředí.

Absorpční tyče

Absorpční tyče slouží k řízení reaktoru tím,že absorbují (pohlcují) neutrony. Pohlcením neutronů dochází ke zpomalení nebo zastavení štěpné řetězové reakce. Mezi nejrozšířenější absorbéry patří bór a kadmium.

Adiabata

Adiabata je termodynamický pojem, který označuje křivku znázorňující vztah mezi tlakem a objemem plynu při vratném adiabatickém ději (izoentropickém), tj. takovém, při němž nedochází k výměně tepla mezi plynem a jeho okolím .

Adiabatická expanze

Adiabatická expanze je zvětšování objemu plynu bez přívodu či odvodu tepla. Důsledkem této změny je pokles tlaku.

Adiabatická komprese

Adiabatická komprese je stlačování či snižování objemu plynu bez odvodu či přívodu tepla.

Aktivita

Aktivita charakterizuje rychlost rozpadu radioaktivních atomových jader. Vyjadřuje se v počtech rozpadů za časovou jednotku. Jednotkou aktivity je jeden becquerel [Bq] (viz heslo Becquerel - jednotka aktivity).

Aktivní bezpečnostní systémy

Aktivní bezpečnostní systémy potřebují ke svému pohonu dodávku energie a k uvedení do funkce řídicí signál. Využívají obvykle více nezávislých zdrojů informace. Typickými příklady aktivních bezpečnostních systémů jsou zařízení pro odstavení reaktoru pomocí zasunutí regulačních tyčí, systém pro havarijní chlazení atd.

Aktivní zóna reaktoru

Je to oblast reaktoru, ve které probíhá štěpná řetězová reakce. V této oblasti dochází při štěpení jader paliva k intenzivní přeměně jaderné energie na tepelnou energii. Konstrukční řešení aktivní zóny ovlivňuje výběr paliva, chladiva a u tepelných reaktorů výběr moderátoru.

Akumulace energie

Nahromadění energie pro její pozdější využití v místě spotřeby nebo v době, kdy zdroj energie není k dispozici nebo nestačí krýt spotřebu.

Akumulátor

Akumulátor je zařízení sloužící pro akumulaci (nahromadění a uchování) určitého média. Pro akumulaci energie (elektrické, kinetické, tepelné) jsou nejrozšířenější akumulátory olověné, elektrochemické, setrvačníkové, supravodivé indukční, akumulátory tepla a některé další.

Akumulátor tepla

Akumulátor tepla (teplojem, zásobník tepla) je zařízení umožňující uchovat teplo do okamžiku spotřeby. Jedná se například o teplo slunečního záření, které je možno uchovávat v kapalné nebo pevné látce. Může to být též zásobník naplněný nejčastěji horkou vodou a párou. Pracuje tak, že v době nízké spotřeby tepla se něho zavádí přebytečná pára, která zvyšuje tlak v zásobníku a kondenzuje…

Alternátor

Alternátor je elektrický stroj - generátor, který mění energii mechanickou v energii elektrickou při využití točivého magnetického pole. Alternátor je zdrojem střídavého proudu a napětí, které má vyrábět s frekvencí 50 Hz. Alternátory se podle zařízení, které je pohání, dělí na turboalternátory, hydroalternátory a alternátory poháněné spalovacími motory. Nezbytnou součástí každého alternátoru je budící…

Ampérovo pravidlo

Nebo též pravidlo pravé ruky je pravidlo udávající směr působení magnetického pole v okolí vodiče, kterým protéká elektrický proud. Vloží-li pozorovatel pravou ruku na vodič tak, že prsty ukazují ve směru proudu a dlaň je odvrácena ke směru pozorování, potom palec ukazuje směr magnetického pole v daném bodě.

1 2 3 ... 35 36 následující

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu