Úvod Energetické manažerství

Energetické manažerství

Energetické manažerství je činnost zaměřená na trvalé udržení stabilizovaného provozního stavu energetického zařízení se zřetelem na zachování minimální možné spotřeby energie. Chce-li se vlastník či provozovatel budov a zařízení chovat jako dobrý hospodář, musí mít pracovníka, jehož součástí pracovní náplně je i výkon energetického manažerství. Jako každý manažer i energetik potřebuje mít pro své rozhodování dostatek přesných informací. V tomto případě se jedná o informace o spotřebách, nákladech, smluvních podmínkách, provozních stavech apod. Údaje o spotřebách jednotlivých forem energie i nakupované vody lze získávat prováděním pravidelných odečtů fakturačních či podružných měřidel (elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů apod.) a zaznamenáváním dat do evidence, která umožňuje provádění přepočtů a rychlé porovnávání s referenčními daty. Sledování spotřeb a jejich analýzu je optimální provádět v pravidelných intervalech (minimálně měsíčních) a vždy je důležité, v případě zjištění odchylky od předpokladu, hledat důvody a odstraňovat příčiny. S tím souvisí i namátkové ověřování provozních stavů, např. vnitřní teploty v jednotlivých místnostech v době přítomnosti osob i mimo provozní dobu (útlum v noci a o víkendech). Jen tak si lze udělat ucelený obrázek o stavu energetického hospodářství a o chování jeho uživatelů.

Evidovaná data o spotřebách dále umožňují provádět porovnání hospodárnosti provozu jednotlivých budov obdobného charakteru (např. pomocí Energ.etického terče) a podle toho plánovat realizaci energeticky úsporných opatření. Zajímavé je hledat příčiny rozdílů v měrné spotřebě u budov shodných tepelně technických vlastností a vybavených obdobnou regulační technikou. Důvodem rozdílné úrovně spotřeby je zpravidla odlišné chování uživatelů těchto budov (např. vyžadování vyšší průměrné vnitřní teploty nebo nesprávné využívání řídících a regulačních prvků). Potom má svůj význam školení nejen obslužného personálu, který zajišťuje provoz zdrojů tepla a nastavení regulace, ale i všech uživatelů budov, kteří svým chováním významně ovlivňují spotřebu.

Pracovní náplň energetického manažera je velice rozmanitá a vyžaduje znalosti z různých oborů (především z oblasti technické a stavební, ekonomické, environmentální a právní). Tento web má proto sloužit jako zdroj informací a námětů pro zdárný výkon energetického manažerství.

Zveřejněno: 2. 2. 2010, Vaňková Ladislava , Ing.

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu