Úvod Energetické manažerství Úsporná opatření Tepelné ztráty a zateplení

Tepelné ztráty a zateplení

Komplexní snížení spotřeby tepla na vytápění

Zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí:

Provádí se pomocí dodatečných tepelných izolací a má-li být účinné, je třeba tepelně izolovat následující konstrukce: Tepelné ztráty

 • vnější stěnové konstrukce
 • střešní konstrukce a strop pod půdním prostorem
 • stropní konstrukci nad nevytápěným suterénem
 • vnitřní stěnové konstrukce mezi vytápěnými a nevytápěnými místnostmi


Snížení úniků tepla okny a dveřmi:

K tepelným ztrátám okny a dveřmi dochází prostupem tepla a infiltrací přes spáry okolo rámu. Jejich snížení lze dosáhnout:

 • zvýšením počtu skel
 • osazením speciálních skel s odrazivou vrstvou
 • nalepením speciálních odrazivých fólií
 • vybavením oken roletami, těžkými závěsy, žaluziemi či okenicemi
 • utěsněním spár pomocí těsnění (! Pozor: přílišné utěsnění může způsobovat kodenzaci vodních par a vznik plísní)


Dodatečná tepelná izolace stěnových konstrukcí

Zateplení budov je jedním ze základních možností efektivního snižování nákladů na vytápění. Uplatňuje se zejména:

 • při potřebě snížit tepelné ztráty objektu
 • při požadavku zvýšit povrchovou teplotu konstrukcí (lepší tepelná pohoda)
 • pro zabránění vzniku plísní
 • pro zajištění požadavků norem a předpisů


Dodatečná tepelná izolace z VNĚJŠÍ strany konstrukce:

Výhody Tepelná izolace

 • zvýšení tepelného odporu konstrukce
 • zvýšení tepelně akumulačních vlastností konstrukce
 • zamezení problémů s kondenzací vodní páry uvnitř konstrukce (kromě dřevěných konstrukcí)


Nevýhody

 • potřeba chránit tepelně izolační vrstvu před působením vnějších klimatických podmínek
 • nutnost izolovat celou plochu konstrukce
 • obtížnost montáže tepelné izolace (nutnost použití lešení, členitost fasády …)


Dodatečná tepelná izolace z VNITŘNÍ strany konstrukce:

Výhody

 • snadný přístup ke konstrukci
 • možnost izolovat pouze části konstrukcí (např. jeden byt …)
 • cenová a technologická výhodnost


Nevýhody

 • vznik problémů s kondenzací vodní páry uvnitř konstrukce
 • vznik tepelných mostů u příčných stěn a příček
 • snížení tepelně akumulačních vlastností konstrukce
 • zmenšení obytné plochy


Dodatečná tepelná izolace střešních konstrukcí

Zásady pro provádění dodatečných tepelných izolací střešních konstrukcí jsou stejné jako u stěnových konstrukcí. Střešní konstrukce dělíme na: ploché a šikmé, a dále na jednoplášťové a dvouplášťové.

Dodatečná tepelná izolace JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ střechy

 • dodatečná tepelná izolace se provádí z vnější strany konstrukce
 • při provedení izolace je třeba zároveň obnovit klempířské a pokrývačské konstrukce
 • na tepelně izolační vrstvu se používají nenasákavé, popř. omezeně nasákavé, hmoty 

 Dodatečná tepelná izolace 1

Dodatečná tepelná izolace DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ střechy:

 • zvýšení tepelně izolační vrstvy položené na spodním plášti - umožňují-li to dimenze vzduchové vrstvy
 • v případě malé výšky vzduchové vrstvy lze provést dodatečnou tepelnou izolaci pouze z vnitřní strany konstrukce 

Dodatečná tepelná izolace 2

Dodatečná tepelná izolace ŠIKMÉ střechy:

 • na tepelně izolační vrstvu používat vláknité materiály
 • parotěsnou fólii umístit co nejblíže k vnitřní straně konstrukce
 • nad tepelně izolační vrstvou ponechat vzduchovou mezeru větranou z vnějšího prostředí
 • jako hydroizolační vrstvu pod skládanou taškovou krytinou použít speciální paropropustnou fólii 

Dodatečná tepelná izolace 3
Snížení tepelných ztrát okny a dveřmi

Snížení tepelných ztrát okny a dveřmi PROSTUPEM tepla:

 • zvýšením počtu skel
 • přidáním závěsu či rolety
 • instalací okenic na vnější straně okna
 • osazením speciálního skla s odrazivou vrstvou
 • nalepením odrazivé vrstvy na povrch vnitřního skla
 • osazením izolačního dvojskla s lepšími tepelně technickými vlastnostmi


Snížení tepelných ztrát okny a dveřmi INFILTRACÍ tepla:

 • utěsnění spár sníží tepelné ztráty, ale i přirozenou výměnu vzduchu
 • v místnostech s plynovými spotřebiči se okna neutěsňují
 • v místnostech se zdroji vlhka je třeba způsob utěsnění posoudit
 • zvyšuje-li se pocení oken při vnějších teplotách nad 0°C je nutné utěsnění oken omezit
 • při větrání otevřením okna větráme krátce, ale intenzivně 


Zveřejněno: 14. 6. 2013, Vaňková Ladislava , Ing.

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu