Vodní energie

Vodní energie vzniká jako důsledek dopadající sluneční energie. Energii z vody lze získat využitím jejího proudění a jejího tlaku. V případě proudění pak hovoříme o energii pohybové či kinetické, v případě tlaku o energii tlakové neboli potenciální. 

 • Kinetická energie - ve vodních tocích je dána rychlostí proudění, rychlost je závislá na spádu toku; využití této energie je možné rovnotlakými stroji založenými na rotačním principu (vodní kola, Bánkiho a Peltnovy turbíny).
 • Potenciální energie - vzniká v důsledku gravitace; využívá se v přetlakových strojích (Kaplanovy, Francisovy a Reiffensteinovy turbíny, různé typy vrtulových turbín a vhodná čerpadla).


Základní části vodního díla:

 • Vzdouvací zařízení - slouží ke vzdutí vodní hladiny v toku a usměrnění vody do přivaděče.
  • hráze - mají větší výšku vzdutí, větší objem zadržené vody a plochu zaplavovaného území.
  • jezy - mají nižší výšku vzdutí, a menší obkem zadržené vody.
 • Přivaděče - koncentrují spád do místa instalace vodní turbíny.
  • beztlakové přivaděče - výkopy v terénu (kanály, náhony)
  • tlakové přivaděče - ocelové trubky, popř. želozobetonové kanály.
 • Česle - mříž z ocelové pásoviny zabraňující vnikání nečistot do turbíny.
 • Strojovna elektrárny - její součástí je strojní a elektrotechnické zařízení elektrárny.
 • Stavební část turbíny - součásti vodní elektrárny, které spolu se strojní částí tvoří elektrárnu jako celek.
 • Technologické zařízení - vodní kolo, turbíny: Kaplanova, Francisova, Bánkiho, Peltnova, Reiffesteinova, čerpadlo upravené v turbínovém chodu.
 • Odpadní kanály - vracejí vodu do původního koryta.


Členění turbín:

 • Podle uspořádání - vertikální, hrizontální, šikmé, jezové, derivační, přehradové, věžové
 • Podle způsobu přivádění vody - přímoproudé, kolenové, kašnové, spirální,kotlové
 • Podle spádu - nízkotlaké (do 10 m), středotlaké (do 100 m), vysokotlaké (nad 100 m)
 • Podle vodního režimu - průtočné, akumulační, vyrovnávací,přečerpávací
 • Podle režimu práce - základní, špičkové, pološpičkové


Vyráběné základní typy turbín:

 • Turbíny násoskové - jednoduché vrtulové turbíny pro energetické mikrozdroje.
 • Bánkiho turbína - jednoduchá rovnotlaká turbína.
 • Kašnové turbíny - turbíny jsou uloženy v kašně s volnou hladinou (Francisova t., Kaplanova t.).
 • Přímoproudé turbíny - uplatnění v lokalitách s menším spádem a relativně velkým průtokem.
 • Spirálové turbíny - uplatnění pro střední a vyšší spády (Francisova spirální t.).


Členění malých vodních elektráren (MVE):

Podle české legislativy za MVE se považuje každá elektrárna do výkonu 10 MW, dle směrnic EU do 5 MW.

Podrobněji se podle výkonu dělí na:

 • Průmyslové - 1 až 10 MW
 • Závodní či veřejné - 100 až 1000 kW
 • Drobné nebo mikroelektrárny - 35 až 100 kW
 • Mikrozdroje nebo také mobilní zdroje - pod 35 kW 

 

Zveřejněno: 27. 5. 2013, Vaňková Ladislava , Ing.

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu