Biomasa

Biomasa je definována jako hmota organického původu. Pro energetické účely je využíváno především dřevo a dřevní odpad, sláma, a jiné zemědělské zbytky, exkrementy užitkových zvířat, kaly z čistíren odpadních vod a v neposlední řadě cíleně pěstované energetické rostliny.

Způsob využití biomasy:

 • Suché procesy (termochemická přeměna).
 • Spalování - výstupem je teplo, elektřina.
 • Zplyňování - výstupem je generátorový plyn.
 • Pyrolýza - výstupem je generátorový plyn.
 • Mokré procesy (biochemická přeměna).
 • Anaerobní vyhnívání - produkce bioplynu (metan).
 • Alkoholová fermentace - produkce etanolu, metanolu.
 • Lisování a úprava olejů (mechanicko-chemická přeměna) - výroba bionafty a přírodních maziv.


Spalovací zařízení:

Nejčastěji přicházejí v úvahu přímé spalovací procesy vlastní primární biomasy (např. spalování dřeva), nebo spalování produktů mokrých nebo suchých procesů (bioplyn, dřevoplyn).

Může se jednat o širokou škálu konkrétních zařízení jako jsou např.:

 • Kotle na přímé spalování biomasy (v jakékoliv formě) na výrobu teplé nebo horké vody,
 • Kotle na výrobu páry v eventuelní kombinaci s parní turbinou,
 • Zplyňovací zařízení v kombinaci s kotlem nebo kogenerační jednotkou (spalovací motor nebo turbina),
 • Kogenerační jednotka (spalovací motor nebo turbina) na využití bioplynu,
 • a podobně, vč. různých kombinací.


Úprava biomasy:

Před vstupem do vlastního energetického zařízení musí být biomasa obvykle upravována.V případě pevné formy biomasy se jedná obvykle o sušení a o rozměrové úpravy (stříhání, sekání, drcení, resp. lisování, briketování, peletování). Někdy je pevná biomasa před vstupem do vlastního spalovacího zařízení zplyňována v generátorech (výroba dřevoplynu). Vyrobený dřevoplyn může být čištěn a ochlazován nebo být použit přímo. V případě primární plynné formy (bioplyn) mohou být aplikovány různé metody čištění bioplynu a vyrobený bioplyn je obvykle před dalším použitím komprimován.

Ukázky biomasy:

Dřevo   Dřevní odpad   Pelety  
Dřevo                                                    Dřevní odpad                           Pelety 

Tuhé alternativní palivo   Bioodpad
Tuhé alternativní palivo                                     Bioodpad

Topinambur   Krmný šťovík Uteuša
Topinambur                                                     Krmný šťovík Uteuša

 

Zveřejněno: 27. 5. 2013, Vaňková Ladislava , Ing.

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu