Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Netradiční energetické zdroje

Vedle tradičních obnovitelných zdrojů energie, jako je slunce, vítr, voda, povrchová vrstva země či biomasa, existuje celá řada možností, jak lze energii získat. Mezi nejběžněji využívané zdroje patří bezesporu energie prostředí či tzv. druhotné zdroje energie (nejrůznější druhy odpadních materiálů - komunální odpady, bioplyn, skládkový plyn, čistírenské kaly, apod., ale také odpadní teplo z technologických procesů atd.). Využívání všech těchto zdrojů energie umožňuje snížení spotřeby fosilních paliv, a tedy i jejich negativního dopadu na kvalitu životního prostředí.

Bioplyn

Za bioplyn většinou označujeme plyn vzniklý z anaerobních postupů pro čištění odpadních vod. Jedná se o směs methanu a oxidu uhličitého, případně spolu se zbytky vzdušných plynů (N2, O2, Ar), neúplně spotřebovaných produktů acidogeneze (H2, přebytek CO2) či dalších příměsí z předcházejících anebo simultánních reakcí organické hmoty (H2S, N2O, HCN, uhlovodíky i jejich deriváty většinou kyslíkaté i sirné), vždy s převahou obsahu methanu (cca 45- 60 % metanu (CH4), cca 40-55 %, oxidu uhličitého (CO2), kolem 0,1- 0,5 % sulfanu (H2S) a zbytek). Vzniká kvašením měkkého a nedřevnatého organického substrátu, z bioodpadů, z fekálních či jiných organických zbytků živočišného původu za zvýšené teploty.

Bioplyn a bioplynové systémy představují energetické zdroje s vysoce pozitivními přínosy pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Jedná se o systémy, které lze označit za obnovitelné energetické zdroje, neboť veškeré i pomocné technologie lze v těchto systémech řešit jako ekologicky příznivé procesy.

  

předchozí
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu