Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Netradiční energetické zdroje

Vedle tradičních obnovitelných zdrojů energie, jako je slunce, vítr, voda, povrchová vrstva země či biomasa, existuje celá řada možností, jak lze energii získat. Mezi nejběžněji využívané zdroje patří bezesporu energie prostředí či tzv. druhotné zdroje energie (nejrůznější druhy odpadních materiálů - komunální odpady, bioplyn, skládkový plyn, čistírenské kaly, apod., ale také odpadní teplo z technologických procesů atd.). Využívání všech těchto zdrojů energie umožňuje snížení spotřeby fosilních paliv, a tedy i jejich negativního dopadu na kvalitu životního prostředí.

Skládkový plyn

Pojmem skládkový plyn se nazývá plyn, který vzniká samovolně anaerobním rozkladem ve skládkách.  Postupnou přeměnou biologicky rozložitelného substrátu působením bakterií, vzniká plyn, jehož složení závisí na skladbě skládkového odpadu, stupni jeho rozkladu a teplotě. Základními složkami skládkového plynu jsou methan a oxid uhličitý, které jsou doplněny stopovými příměsmi jako jsou kyslík, sulfan, argon, halogenvodíky, oxid dusný, amoniak, vodík, organické látky (uhlovodíky, alkoholy, aldehydy, ketony) a organochlorové a křemíkaté sloučeniny.  

Unikání skládkového plynu do ovzduší narušuje ozónovou vrstvu země, a proto je vhodné tyto plyny jímat. Systémy odplynění skládek mohou být dvojího druhu: 

  1. PASIVNÍ SYSTÉMY - Plyn vychází ze skládky samovolně, vlastním přetlakem.
  2. AKTIVNÍ SYSTÉMY - Plyn je ze skládky odsáván pomocí odsávacího zařízení, většinou dmychadla.

 

Odplyňovací systém skládky tvoří perforované sběrné potrubí, které je ve skládce vedeno vodorovně nebo svisle a je obsypáno vrstvou štěrku, aby nedocházelo k jeho ucpávání. Svislé vedení je navíc vloženo do pevné, většinou kovové trubky, která zabrání přerušení vedení v případě horizontálního posuvu vrstvy odpadu.

Metodu jímání a využití skládkového plynu určuje zejména množství a složení plynu produkovaného danou skládkou s ohledem životní prostředí. Pomineme-li případy, kdy je produkce plynu tak nízká, nebo kvalita plynu tak špatná, že jej nelze smysluplně využít a je nutné ho jako odpad pouze zneškodnit, je vhodné  produkovaný skládkový plyn energeticky využít. Jelikož má skládkový plyn většinou mnoho příměsí, které zhoršují jeho vlastnosti z hlediska využití, musí být plyn často ještě před aplikací upravován (čištěn). Při vlastním využívání je skládkový plyn nejčastěji přímo spalován a používán k výrobě tepla, případně elektrické energie.

Vezmeme-li v úvahu, jak velké množství methanu vzniká při rozkladu skládkovaného odpadu, lze říci, že využitím byť jen části tohoto plynu lze získat nezanedbatelný zdroj energie.

předchozídalší
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu