Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Netradiční energetické zdroje

Vedle tradičních obnovitelných zdrojů energie, jako je slunce, vítr, voda, povrchová vrstva země či biomasa, existuje celá řada možností, jak lze energii získat. Mezi nejběžněji využívané zdroje patří bezesporu energie prostředí či tzv. druhotné zdroje energie (nejrůznější druhy odpadních materiálů - komunální odpady, bioplyn, skládkový plyn, čistírenské kaly, apod., ale také odpadní teplo z technologických procesů atd.). Využívání všech těchto zdrojů energie umožňuje snížení spotřeby fosilních paliv, a tedy i jejich negativního dopadu na kvalitu životního prostředí.

Kogenerace

Kogenerace znamená společnou výrobu tepla a elektřiny. Její výhodou je využití odpadního tepla pro vytápění či ohřev teplé vody. Nezbytnou podmínkou pro využití kogenerace je tedy možnost využití tepla. Tím se výrazně zvýší energetická účinnost zařízení.

Při výrobě elektřiny ve velkých elektrárnách se využije necelých 30 % energie obsažené v palivu, zatímco účinnost využití energie paliva v kogeneračních jednotkách bývá až 90 % (1/3 energie se přemění na elektřinu, 2/3 na teplo).

Princip

Kogenerační jednotku tvoří generátor na výrobu elektřiny, poháněný spalovacím motorem. Odpadní teplo odváděné ze spalovacího motoru (chladič, výfuk) pak slouží pro vytápění nebo ohřev teplé vody.

Kogenerace

předchozídalší
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu