Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Program snižování ENB

Program snižování energetické náročnosti v objektech města Plzně (dále jen Program) byl schválen Usnesením RmP č. 391 ze dne 8. 6. 2000. Jedná se o dokument, který reagoval na nově připravovanou energetickou legislativu. Je to je dlouhodobý program zaměřený na nebytové objekty, ve kterých spotřeby energií hradí město. Cílem Programu je zajistit trvalé sledování a vyhodnocování spotřeb energií v jednotlivých objektech města, zmapovat potenciál úspor a napomoci správcům jednotlivých budov při plnění povinností uložených novým zákonem o hospodaření energií. Program umožňuje koordinovanou realizaci energeticky úsporných opatření, která si na jedné straně vyžádají určité počáteční investice nebo alespoň záruky města za tyto investice (metoda EPC), ale následně přináší trvalé snížení energetické náročnosti a tedy i snížení výdajů na energie z městského rozpočtu.

V roce 2001 byla Radou města Plzně zřízena funkce městského energetika, kterému bylo uloženo zajistit trvalý dohled nad energetickým hospodařením rozpočtových a příspěvkových organizací města, metodickou pomoc a koordinaci činností spojených s plněním zákonných ustanovení v oblasti zpracování energetických auditů, realizace energeticky úsporných opatření, dodržování měrných ukazatelů spotřeb energií a zapojení do Státního programu na podporu úspor energie vyhlašovaného Českou energetickou agenturou.

V rámci Programu snižování energetické náročnosti v objektech města Plzně byl ve všech organizačních složkách a příspěvkových organizacích města zaveden tzv. energetický management – tj. personální a metodické zajištění hospodaření s energií, pravidelné sledování a vyhodnocování spotřeb atd. Další významnou aktivitou v rámci Programu bylo pořizování energetických auditů (do dubna 2019 bylo zpracováno 266 energetických auditů budov a 531 průkazů energetické náročnosti budov). Z energetických auditů vyplynula řada doporučení na realizaci energeticky úsporných opatření.

V první etapě Programu byla realizována především beznákladová a nízkonákladová opatření. Opatření investičního charakteru byla realizována pouze u třech základních škol metodou EPC (tj. financováním třetí stranou a splácením z dosažených úspor). Organizace města v případě záměru realizovat nákladnější energeticky úsporné opatření naráželi zpočátku na nedostatek financí. V dalších letech počet realizovaných opatření investičního charakteru (zejména výměny oken a zateplení částí budov) narůstal. Tomu napomohla 2. etapa Programu snižování energetické náročnosti, která byla schválena usnesením RMP  č. 1498 v prosinci 2005. Realizace vysokonákladových opatření se zintenzivnila i díky dotačním programům vypisovaným státem a EU.

Výstupy sledování a vyhodnocování spotřeb energií, včetně vyhodnocení úspor, jsou každoročně předkládány RMP formou informativních zpráv.

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu