Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Plnění programu

 Program snižování energetické náročnosti budov v majetku města Plzně byl v RMP schválen již v r. 2000 a nastartoval systematický přístup ke snižování energetické náročnosti městských budov. V rámci tohoto Programu probíhá od té doby sledování a vyhodnocování vývoje ročních spotřeb energie a vody ve vybraných budovách. Plnění programu je každoročně předkládáno Radě města Plzně formou informativní zprávy. Do sledování byly postupně zařazeny objekty užívané organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi města. Ve sledování spotřeb za rok 2021 je zařazeno celkem 142 objektů (budov nebo celých areálů). Údaje o spotřebách i nákladech za energie a vodu jsou získávány z ročních hlášení či z faktur a u budov užívaných Magistrátem města Plzně ze zavedeného systému energetického manažerství (EnMS v souladu s normou ISO 50001). Níže jsou uvedeny spotřeby za rok 2021 a jejich porovnání s průměrnou spotřebou za období let 2001 až 2012, s p průměrnou spotřebou za období let 2013 až 2019  a se skutečností roku 2020. U budov, kde jsou k dispozici i starší údaje, je uveden i průměr spotřeb za roky 1998 až 2000.

V příloze č. 1 informativní zprávy jsou uvedeny celkové energetické spotřeby za rok 2021 ve sledovaných objektech a jejich porovnání s průměrnou spotřebou za uplynulá období, tj. s průměrem let 2001 až 2012, s průměrem let 2013 až 2019 a se skutečností předchozího roku. U budov, kde jsou k dispozici ještě starší údaje, je uveden i průměr spotřeb za roky 1998 až 2000. Veškeré energetické vstupy jsou vyjádřeny v GJ/rok jako skutečné celkové spotřeby bez přepočtu na srovnatelné klimatické podmínky a bez provádění dalších korekcí (jako je např. odečtení spotřeb přeúčtovaných dalším subjektům, zohlednění navýšení energeticky vztažné plochy či navýšení počtu uživatelů apod.).

Celkový objem spotřeby energie ve všech sledovaných objektech za r. 2021 činí 218 107 GJ. Za rok 2020 to bylo 191 689 GJ, takže po poklesu v předchozím roce způsobeném opatřeními v souvislosti s šířením viru Covid -19, se spotřeby očekávaně vrátily na úroveň před pandemií. Náklady za spotřebovanou energii a vodu v těchto objektech přesáhly hodnotu 140 599 tis. Kč (loni 126 498 tis. Kč), z toho náklady na vytápění činily cca 66 505 tis. Kč (loni 55 229 tis. Kč). Rozdíl v nákladech na vytápění koresponduje se skutečností, že klimatické podmínky roku 2021 byly ve srovnání s předchozím rokem náročnější o 17 %. Klimatické podmínky vyjádřené pomocí denostupňů jsou uvedeny v závěru tabulky v příloze č. 1 této IZ.

Skladba druhů energie užívaných v budovách města za rok 2021 je patrná z grafu. Největší podíl na celkové energetické spotřebě má teplo nakupované ze soustavy centralizovaného zásobování (65,7 %), dále je využívána elektřina (19,9 %) a zemní plyn (14,4 %).

Samostatně je sledován vývoj spotřeby elektrické energie pro veřejné osvětlení (VO). Jeho celková spotřeba za rok 2021 činila 10 596 MWh (loni 10 398 MWh) a celkové náklady včetně DPH přesáhly 25 635 tis. Kč. Pozitivní je, že i přes skutečnost neustálého rozvoje veřejného osvětlení a nárůstu počtu svítidel, se po celé období sledování spotřeb VO od r. 2000 roční spotřeba elektrické energie potřebná na jeho provoz pohybuje kolem 11 000 GWh za rok a má mírně klesající tendenci. Důvodem je obměna světelných zdrojů za nové s vyšší energetickou účinností a s tím související postupné snižování měrné spotřeby elektřiny na jedno svítidlo. Vývoj těchto ukazatelů je patrný z následujících grafů.

Ve sledovaném roce 2021 se na celkových nákladech za energie ještě neprojevil skokový nárůst cen jednotlivých forem energie, ke kterému došlo až v r. 2022. Je předpoklad, že v blízké budoucnosti budou ceny energie ještě stoupat, proto je nutné při přípravě rozpočtů s tímto počítat. Na druhou stranu vyšší cena energie přináší příležitost realizovat energeticky úsporná opatření s podstatně kratší dobou návratnosti vložených prostředků. K vyhledání potenciálu úspor (tzv. příležitostí) v energetickém hospodářství města by mělo přispět zpracování nového energetického auditu, které bude probíhat ve třech etapách v letech 2022 až 2024. V současné době byl vybrán zpracovatel auditu a po úvodním jednání byly zahájeny práce na vytvoření plánu energetického auditu. Pořízení tohoto auditu městu ukládá zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Díky dosud realizovaným energeticky úsporným opatřením, jako je zateplování obvodového pláště, efektivnější regulace vytápění i využívání obnovitelných zdrojů energie, je rozvoj budov (přístavby a nástavby či vybavování dalšími spotřebiči) pokryt úsporami z těchto opatření. To je patrné z následujícího grafu vývoje ročních spotřeb v budovách zařazených do sledování od počátku realizace Programu snižování energetické náročnosti v budovách města Plzně. V těchto objektech celková energetická spotřeba postupně klesla z cca 171 500 GJ/rok na 115 100 GJ/rok, tedy o 33 %. Mimořádně nízká spotřeba byla v r. 2020 vlivem opatření v souvislosti s pandemií Covid -19. Rozdíl v uvedených spotřebách činí úsporu 56 400 GJ/rok, která při průměrné ceně na pořízení 1 GJ ve výši 560,- Kč představuje teoretickou finanční úsporu více než 31 500 tis. Kč za rok. Realizace programu tedy městu přináší významný efekt a je vhodné v započatém úsilí nadále pokračovat.

 
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu