Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Náplň energetického manažerství

Hlavním cílem energetického manažerství je snižování energetické náročnosti budov a zařízení, jehož důsledkem je pokles negativních vlivů energetiky na životní prostředí a snížování nákladů za energie.

Model energetického manažerství musí být založen na neustálém zlepšování efektivnosti energetického hospodaření. Vždy je třeba určit zodpovědnou osobu (energetického manažera), která v součinnosti s týmem spolupracovníků zajistí provádění činností a aktivit potřebných pro efektivní nakládání s energií. každodenní postupy lze shrnou jako: Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej. Pro naplánování a stanovení cílů, terých chceme dosáhnou je třeba provádět přezkoumání spotřeby energie a stanovení výchozího stavu, ukazatelů energetické náročnosti, atd. Následně je nutné pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat klíčové charakteristiky činností, které ovlivňují energetickou náročnost, tyto následně vyhodnocovat a v případě potřeby provádět opatření k neustálému snižování energetické náročnosti a zlepšování systému energetického managementu.

Konkrétně je třeba provádět zejména:

 • měření spotřeby energie,
 • stanovení potenciálu úspor energie,
 • realizace opatření,
 • vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření,
 • porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených,
 • aktualizace energetických koncepcí, energetických plánů města a akčních plánů k energetickému plánu města.

   

  Schéma systému EM

   

   

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu