Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Výkon

Z hlediska fyzikálního výkon představuje podíl práce vykonané v určitém časovém úseku a tohoto časového úseku. Příkonem se rozumí výkon přiváděný a výkonem výkon odváděný. Jednotkou výkonu je watt a dříve se též používala jako jednotka jeden kůň, což je 735,5 W. Dále se rozeznává výkon okamžitý, jmenovitý (daný parametry stroje), měrný (vztažený na jinou veličinu), instalovaný. Z hlediska elektrotechnického…

Výkon mořských vln

Energie mořských vln má svůj původ v energii větru. Zahrnuje kinetickou složku (rychlost vodních částic) a potenciální složku (voda přemístěná mimo původní hladinu). Výkon mořských vln vztažený na 1 m jejich délky je úměrný čtverci jejich výšky a periodě. Výkon velkých vln (30 m): 13 MW/m. Výkon malých vln (1,5 m): 13 kW/m.Typický výkon mořských vln v oblastech vhodných k využití…

Výměník tepla

Výměník tepla je zařízení zprostředkující výměnu tepla mezi činnými médii (plyn, kapalina). Rozeznávají se výměníky povrchové (k výměně tepla dochází přes teplosměnnou plochu), kontaktní (k výměně tepla dochází na ploše vytvořené hladinou kapaliny) a směšovací (dochází k promíchání kapalin). Mezi výměníky tepla patří parní generátor, výparník a podobně.

Výparník

Výměník tepla, v němž se dodávané teplo využívá k tvorbě páry. Do výparníku vstupuje voda předehřátá na teplotu sytosti, takže dodávané teplo slouží k tvorbě páry za stálého tlaku. Voda se ve výparníku vypařuje při konstantní teplotě, teplotě sytosti. Výparník klasického parního kotle sestává z vertikálních trubek, které vychlazují spalovací prostor kotle.

Výroba bioplynu

Bioplyn vzniká anaerobní fermentací, neboli metanovým kvašením organických látek, jako výsledek činnosti baktérií za nepřístupu vzduchu. Původní české patentované zařízení, použitelné na slamnatý pevný hnůj, využívá příklopných reaktorů (fermentorů).

Výroba elektrické energie

Pojem “výroba elektrické energie” je vlastně nesprávný, protože ze zákona zachování energie vyplývá, že žádnou energii nelze vyrobit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

Výsypka

Zařízení určené k dočasnému ukládání sypkého materiálu. V uhelné elektrárně se vyskytují výsypky na škváru, popel či popílek. Výsypka má tvar válce nebo hranolu s vertikální osou. Spodní část výsypky je ukončena obráceným kuželem nebo jehlanem, takže se materiál vlivem gravitace sesouvá na dno výsypky, uzavřené uzávěrem. Při otevřeném uzávěru se výsypka vyprazdňuje.

Vytápění

Vytápění představuje souhrn zařízení zajišťujících v chladném období příznivé tepelné poměry v uzavřených prostorách. Vytápění můžeme rozlišit jako místní (na uhlí, koks, dřevo, plynové nebo elektrické) nebo ústřední (teplovzdušné, parní, teplovodní).

Výtopna

Výtopna je energetické zařízení určené k dodávce tepla ve formě páry, horké nebo teplé vody bez předchozího využití k výrobě elektrické energie. V současné době převažují výtopny vytápěné zemním plynem. Zemní plyn se do České republiky dováží a jeho cena bezpochyby poroste. Pouhé využití k vytápění je nehospodárné a v budoucnu by mělo být nahrazeno kogenerační výrobou tepla ve spalinovém kotli a produkcí…

Využití slunečního kolektoru

Sluneční kolektor upevněný na střeše rodinného domku slouží k ohřevu užitkové vody a k vytápění. Je zpravidla zálohován elektrickým nebo plynovým kotlem.

Vzduchový ventilátor

Stroj na stlačování vzduchu pracující při menším poměru výstupního a vstupního tlaku než 1,1. V elektrárnách na fosilní paliva slouží k dopravě vzduchu do spalovacího prostoru nebo do hořáků. Podle konstrukce rozlišujeme radiální a axiální provedení.

Vznětový motor

"Vznětový dieselův (viz Diesel Rudolf) motor představuje pohon důležitých zdrojů elektrické energie pro bezpečnostně významné systémy na jaderných elektrárnách - dieselgenerátory. Princip činnosti je následující: 1. píst nasává do pracovního prostoru (válce) čistý vzduch otevřeným sacím ventilem; 2. ventil se uzavírá a píst prudce stlačuje vzduch až na tlak okolo 4 MPa, což jej ohřeje na teplotu…

předchozí 1 2 3

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu