Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Oprávněný zákazník

Oprávněným zákazníkem je od 1. 1. 2003 fyzická či právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny.

Optimalizace v energetice

Optimalizace představuje organizování technických a ekonomických systémů a procesů takovým způsobem, aby bylo dosaženo předem stanoveného cíle - optima - při uvážení všech vedlejších podmínek. V energetice, kde je cílem výroba elektrické energie a tepla, je tedy potřebné při optimalizaci systémů a procesů vzít do úvahy aspekty technické, ekonomické, ekologické, bezpečnostní…

Osmotická energie

Osmotická energie je energie potřebná k prolínání látek buněčnou membránou z míst nižší koncentrace do míst s vyšší koncentrací.

Osvětlovací zařízení

Osvětlovací zařízení je souhrn svítidel, světelných zdrojů a dalšího příslušenství, který splňuje dvě základní kriteria charakterizující úroveň vidění. První kriterium je tzv. zrakový výkon, tj. fyziologický činitel daný měřitelnou úrovní osvětlení prostoru pro danou zrakovou činnost. Druhé kriterium je tzv. zraková pohoda, tj. psychologický činitel daný subjektivními pocity pozorovatele nacházejícího…

Oteplování klimatu

Proces postupného oteplování klimatu na naší planetě je spojen zejména s negativním vlivem průmyslové činnosti člověka na životní prostředí. Jedná se přitom nejen o zvyšování průměrné teploty, ale zejména o celou řadu souvisejících klimatických změn, které mohou dramaticky změnit život lidí v určitých oblastech. Oteplování klimatu souvisí s tzv. skleníkovým efektem, kdy se v atmosféře…

Oxidační vzduch

Vzduch jakožto zdroj kyslíku potřebného v chemické reakci. V případě spalování se jedná o spalovací vzduch (primární nebo sekundární), který se přivádí do ohniště již předehřátý. V případě odsiřování je vzduch zdrojem kyslíku chemické reakce oxidu siřičitého s vápencem. Chemická reakce odsiřování na bázi vápence: SO2 + CaCO3 + 1/2 O2 = CaSO4 + CO2

Ozón

Ozón je trojatomový kyslík O3. Je to nestálý charakteristicky páchnoucí výbušný plyn. Má silné oxidační účinky, ve vyšší koncentraci je jedovatý, dráždí sliznici, ničí bakterie a má dezinfekční účinky. Pro život na Zemi je důležitá tzv. ozonosféra, tj. vrstva atmosféry (stratosféra) mezi 15 a 50 km, kde dochází k fotochemickým procesům a vzniká tam ozon. Ten potom pohlcuje ultrafialové sluneční a vesmírné…

Ozónová díra

Ozónovou dírou nazýváme zmenšení tloušťky ozónové vrstvy, kterou tvoří poměrně vysoká koncentrace ozonu ve stratosféře, s maximální hodnotou ve výšce asi 25 km nad povrchem Země. Ničivý proces způsobuje rostoucí obsah chlóru v atmosféře. Chlór se uvolňuje z chlorovodíkových uhlovodíků (freonů) vlivem ultrafialového slunečního záření. Jediný atom chlóru dokáže rozložit až 10 000 molekul…

předchozí 1 2

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu