Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Elektrický náboj

Elektrický náboj j určuje vztah částic s elektromagnetickým polem. Nositeli elektrických nábojů jsou protony a elektrony, zatímco neutrony jsou elektricky neutrální. Proton nese kladný náboj, elektron záporný. Jednotkou elektrického náboje je jeden coulomb [C].

Elektrický odpor

Mezi elektrickým napětím a elektrickým proudem existuje ve velké většině případů přímá úměrnost. Tato konstanta úměrnosti se nazývá elektrický odpor a je označovaná písmenem R. Základní jednotkou elektrického odporu je 1 ohm. Elektrický odpor daného materiálu závisí od jeho teploty. U kovových vodičů elektrický odpor narůstá se zvyšující se teplotou. U některých nekovových vodičů,…

Elektrický potenciál

Elektrický potenciál je veličina měřená prací, kterou je nutno vykonat proti silám elektrického pole při přenesení jednotkového elektrického náboje z místa s nulovým potenciálem do uvažovaného bodu. Elektrický potenciál se udává ve voltech [V] (viz

Elektrický proud

Elektrický proud je možno považovat za usměrněný tok volných elektronů v materiálu. Směr toku elektronů je od kladné elektrody k záporné elektrodě. Na označování elektrického proudu se používá I. Jeho základní jednotkou je jeden ampér [A].

Elektrický stroj

Ve všeobecnosti se elektrické stroje dělí na stroje točivé (generátory a elektromotory) a stroje netočivé (transformátory). Z pohledu silnoproudé elektrotechniky a energetického využití jsou nejčastější jako spotřebiče elektrické energie asynchronní elektromotory a jako zdroje synchronní alternátory.

Elektrický výboj

Elektrický výboj je průchod elektrického proudu plynným prostředím.

Elektrický výkon

Elektrický výkon stejnosměrného elektrického proudu a napětí při souhlasně zvolených kladných směrech elektrického napětí U a elektrického proudu I je daný vztahem P=U.I. Základní jednotkou elektrického (stejnosměrného) výkonu je jeden watt [W]. Elektrický výkon střídavého elektrického proudu a napětí je daný vztahem Ps=U.I.cosj + j.U.I.sinj, kde první část vztahu představuje…

Elektrifikace

Elektrifikace (nebo též elektrizace) je proces zavádění a využívání elektrické energie ve všech odvětvích hospodářství a v oblasti spotřeby obyvatelstva. Za rozhodující mezník v nástupu elektřiny do každodenního života je považován rok 1867, kdy Němec Werner von Siemens a Angličan Charles Wheatstone zkonstruovali nový typ dynama a tak bylo možno vyrábět elektrický proud elektrickými stroji.

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava je část energetické soustavy a zahrnuje všechny silnoproudá zařízení sloužící k získání elektrické energie a k její přenosu a rozvodu až po jednotlivé spotřebiče. Je tvořená alternátory ve výrobnách elektrické energie (elektrárnách), přenosovou soustavou a rozvodnými soustavami.

Elektrody

Elektricky nabité součásti elektrického zařízení. Anoda - kladně nabitá elektroda,katoda - záporně nabitá elektroda.Elektrony vyzařované ze záporné nabíjecí elektrody elektrostatického odlučovače nabíjejí prachové částice popílku a ty jsou přitahovány na kladné deskové sběrné elektrody. Napětí nabíjecích elektrod: 40 - 70 kV.

Elektroenergetika

Elektroenergetika je součástí energetiky, kterou je možno chápat buď ve významu průmyslového odvětví nebo ve významu vědní disciplíny. Elektroenergetika se zabývá problematikou výroby elektrické energie z primárních zdrojů energie, rozvodem elektrické energie a jejím využitím.

Elektrochemický palivový článek

Oxidací (spalováním) chemických látek se u nich chemická energie mění na energii elektrickou. Obdobně jako u galvanických článků i zde probíhají chemické reakce, ale rozdíl je v tom, že se k jedné elektrodě přivádí palivo (např. vodík) a ke druhé okysličovadlo (např. kyslík). Během provozu lze u palivových článků palivo doplňovat, takže mohou pracovat trvale. Klasický palivový…

Elektrochemie

Elektrochemie je obor zabývající se soustavami, v nichž probíhají chemické děje, ustanovují se chemické rovnováhy a kterých se účastní nabité částice (ionty). Elektrochemie studuje iontové rovnováhy v roztocích, elektrické potenciály na fázových rozhraních, elektrodové děje, vodivost roztoků a podobně.

Elektrolyt

Elektrolyt je kapalina, ve které dochází ke štěpení molekul na iony - záporné aniony a kladné kationy. K rozkladu elektrolytu dochází účinkem stejnosměrného elektrického proudu. Elektrické pole mezi elektrodami připojenými ke zdroji napětí způsobí, že se anionty pohybují k anodě a kationty přitahuje katoda. Elektrickou vodivost elektrolytu způsobuje uspořádaný pohyb iontů, přičemž elektrolyt působí…

Elektrolýza

Elektrolýza je chemický rozklad elektrolytu průchodem elektrického proudu. Provádí se v elektrolyzéru se dvěma kovovými nebo uhlíkovými elektrodami. Na katodě probíhá redukce (např. se vylučují kovy a vodík) a na anodě oxidace (vylučují se elektronegativní složky). Elektrolýza se používá zejména při výrobě kovů a jejich rafinaci, při výrobě alkalických hydroxidů a chloru a při pokovování.

předchozí 1 2 3 4 následující

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu