Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Energetické manažerství

Energetické manažerství je činnost zaměřená na trvalé udržení stabilizovaného provozního stavu energetického zařízení se zřetelem na zachování minimální možné spotřeby energie. Chce-li se vlastník či provozovatel budov a zařízení chovat jako dobrý hospodář, musí mít pracovníka, jehož součástí pracovní náplně je i výkon energetického manažerství. Jako každý manažer i energetik potřebuje mít pro své rozhodování dostatek přesných informací. V tomto případě se jedná o informace o spotřebách, nákladech, smluvních podmínkách, provozních stavech apod. Údaje o spotřebách jednotlivých forem energie i nakupované vody lze získávat prováděním pravidelných odečtů fakturačních či podružných měřidel (elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů apod.) a zaznamenáváním dat do evidence, která umožňuje provádění přepočtů a rychlé porovnávání s referenčními daty. Sledování spotřeb a jejich analýzu je optimální provádět v pravidelných intervalech (minimálně měsíčních) a vždy je důležité, v případě zjištění odchylky od předpokladu, hledat důvody a odstraňovat příčiny. S tím souvisí i namátkové ověřování provozních stavů, např. vnitřní teploty v jednotlivých místnostech v době přítomnosti osob i mimo provozní dobu (útlum v noci a o víkendech). Jen tak si lze udělat ucelený obrázek o stavu energetického hospodářství a o chování jeho uživatelů.

Evidovaná data o spotřebách dále umožňují provádět porovnání hospodárnosti provozu jednotlivých budov obdobného charakteru (např. pomocí Energ.etického terče) a podle toho plánovat realizaci energeticky úsporných opatření. Zajímavé je hledat příčiny rozdílů v měrné spotřebě u budov shodných tepelně technických vlastností a vybavených obdobnou regulační technikou. Důvodem rozdílné úrovně spotřeby je zpravidla odlišné chování uživatelů těchto budov (např. vyžadování vyšší průměrné vnitřní teploty nebo nesprávné využívání řídících a regulačních prvků). Potom má svůj význam školení nejen obslužného personálu, který zajišťuje provoz zdrojů tepla a nastavení regulace, ale i všech uživatelů budov, kteří svým chováním významně ovlivňují spotřebu.

Pracovní náplň energetického manažera je velice rozmanitá a vyžaduje znalosti z různých oborů (především z oblasti technické a stavební, ekonomické, environmentální a právní). Tento web má proto sloužit jako zdroj informací a námětů pro zdárný výkon energetického manažerství.

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu