Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Povinnost pořízení EA

Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobu a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství. Dále obsahuje návrh opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

Závěrečná zpráva energetického auditu musí obsahovat:

  • hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov
  • celkovou výši technicky dosažitelných úspor
  • návrh vybrané varianty k realizaci energeticky úsporných opatření včetně ekonomického zdůvodnění
  • závěrečný posudek


Podrobný obsah zprávy o energetickém auditu je stanoven vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 480/2012 Sb.

Hodnota, od níž vzniká pro organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu je ve výši 1 500 GJ celkové roční spotřeby. Pro ostatní fyzické a právnické osoby je limit ve výši 35 000 GJ celkové roční spotřeby. U budov a areálů samostatně zásobovaných energií je povinnost zajistit energetický audit tam, kde je roční spotřeba vyšší než 700 GJ. Dále musí nechat zpracovat energetický audit každý, kdo žádá o dotaci v rámci Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů. 

Energetický audit může provádět pouze odborník zapsaný v seznamu energetických specialistů, který je uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR .

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu