Úvod Energetika ve městě Tepelná energie

Tepelná energie

Teplárna

Soustava centrálního zásobování teplem (CZT) ve městě je v současné době tvořena dvěma centrálními zdroji tepla, hlavními horkovodními napáječi, primárními rozvody, výměníkovými stanicemi, sekundárními rozvody a odběrnými místy. Centrálními zdroji jsou teplárny s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie společnosti Plzeňská teplárenská, a.s, přičemž jeden areál se nachází v městské části Doubravka a druhý areál se nachází v bývalém areálu závodu Škoda (dříve teplárna společnosti Plzeňská energetika, a.s. - k fúzi PE, a.s. a PT, a.s. došlo k 31.10.2018).

Hlavní horkovodní napáječe jsou tři - Sever, Jih a Východ. Tyto zásobují teplem oblast Severního předměstí (Roudná, Vinice, Lochotín, Košutka, Bolevec), vnitřní část města, oblast Jižního předměstí (Bory) a Doudlevec, sídliště Skvrňany, průmyslovou oblast Borská pole a oblast Doubravky, Lobez a Východního předměstí (Slovany).

Centrální zdroj v lokalitě Doubravka má 6 kotlů (2 horkovodní, 2 granulační parní a 2 parní kotle s fluidním topeništěm, z toho 1 kotel na biomasu) o celkovém instalovaném výkonu 504,6 MWt, a 150,5 MWe. Palivem pro většinu kotlů je hnědé drcené, netříděné uhlí. Tzv. Zelený kotel používá jako palivo biomasu, také druhý fluidní kotel umožňuje spalovat dřevní štěpku a v granulačních kotlích se uplatňuje spoluspalování peletek z biomasy.V roce 1998 bylo realizováno zařízení pro odsiřování spalin ze všech kotlů.    

Areál býv. společnosti Plzeňská energetika, a.s. má tři energetické bloky (2 vysokotlaké parní kotle a 1 parní kotel) o celkovém výkonu 277,4 MWt a 63,5 MWe. Tyto kotle spalují hnědé prachové uhlí.

Dále jsou na území města Plzně instalovány  3 dieselové motory (motorgenerátory) o výkonu 21 MWe, které  dokáží tzv. rychlý start (plného výkonu dosáhne již po 2 minutách od spuštění). Zde je jako palivo využíván topný olej.

Do soustavy centrálního zásobování teplem dodává teplo též Zařízení na energetické využití odpadů (zdroj Plzeňské teplárenské, a.s.), který se sice nachází mimo katastrální území města Plzně, ale je s ním spojeno jak dodávkou tepla, tak likvidací jeho komunálního odpadu. Celkový tepelný výkon zdroje je 31,7 MWt a elektrický výkon je 10,5 MWe.

Celková délka teplárenské soustavy na území města Plzně dosahuje cca 370 km. Dostupnost tepelné energie vyrobené v centrálních zdrojích je na 31 % území města, což představuje rozlohu více než 40 km2. Podrobnější informace lze nalézt v Územní energetické koncepci města Plzně případně na internetových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně pod Programem rozvoje města.

Zveřejněno: 2. 2. 2010, Kolářík Radek

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu