Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Elektrická energie

Elektrická síťZásobení města  elektrickou energií je zajištěno z nadřazené přenosové soustavy 400 kV a 220 kV přes transformovny Chrást (400/110 kV) a Přeštice (400/220/110 kV). Rozvodny 400 kV a 220 kV včetně transformátorů vvn/vvn jsou v majetku akciové společnosti Česká energetická přenosová soustava  (ČEPS). Navazující rozvodná soustava vvn, patřící akciové společnosti ČEZ Distribuce, začíná rozvodnami 110 kV Chrást a Přeštice (leží mimo území Plzně), na které navazují převážně dvojitá venkovní vedení 110 kV. Hlavními napájecími uzly pro zásobení města elektrickou energií jsou transformovny 110/22 kV – Plzeň město, Plzeň sever, a Křimice, které jsou napájeny z rozvodny Chrást a transformovny Plzeň jih a Černice napájené z Přeštic. Obě uzlové oblasti Chrást a Přeštice byly v roce 2009 propojeny na úrovni 110 kV, což umožňuje zálohovatelnost při výpadku jedné z uzlových transformoven. V areálu transformovny Plzeň jih je situován i napájecí uzel Českých drah pro zabezpečení trakčního napájení. K vyvedení elektrického výkonu z centrální teplárny je určena rozvodna 110 kV v jejím areálu. Pro napájení odběrů v bývalém areálu Škoda slouží transformovna ELÚ III. Na zařízení distribuční soustavy vvn navazuje dále rozsáhlý systém zařízení vn, transformačních stanic vn/nn a rozvody nn.

Výroba elektrické energie na území města Plzně pokryje prakticky jeho spotřebu. Elektrická energie se zde vyrábí v teplárnách společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a v dalších menších zdrojích jako jsou malé vodní elektrárny, kogenerační či trigenerační zdroje menších výkonů, fotovoltaické elektrárny atd. Celkový instalovaný výkon ve výrobnách elektrické energie na území města je 294,8 MWe , z toho malé vodní elektrárny činí 2,6 MWe , fotovoltaické zdroje 13,1 MWe a malé kogenerační zdroje 4,7 MWe. Ostatní výrobu zajišťují kogenerační jednotky na centrálních zdrojích teplárny na území města.

 

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu