Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nejčastější otázky

 1. Jak se provádí rozúčtování nákladů za energie v obytném domě s ústředním vytápěním a centrální přípravou teplé užitkové vody
 2. Proč se u rozúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu používá základní složka?
 3. Proč jsou ve vyúčtování nákladů za vytápění používány přepočtové koeficienty a co znamenají?
 4. Ve vyúčtování nákladů za vytápění za rok 2002 se prvně objevil jakýsi korekční přepočet náměrů. Z jakého důvodu tomu tak je a nejsou tím nájemníci poškozováni?
 5. Máme v domě instalovány odpařovací indikátory pro rozúčtování nákladů za vytápění. Jenže kapalina se z indikátorů odpařuje i v letních měsících, kdy se netopí. Nezvyšuje to naše náklady za vytápění?
 6. Pracuji několik měsíců v roce mimo republiku, nejsem tedy doma. Po tu dobu netopím, neodebírám teplou ani studenou vodu. Obdobně jedni manželé v domě jsou důchodci, kteří jsou od jara do podzimu na chatě. Nelíbí se nám, že musíme za toto období nepřítomno
 7. Koupil jsem byt do osobního vlastnictví a chtěl bych si nainstalovat vodoměr na studenou vodu. Jak mám postupovat, aby mi náklady byly fakturovány podle tohoto měřidla?
 8. Proč měřiče tepla na radiátorech neměří teplo?
 9. Jak se provádí odečet odpařovacího indikátoru a proč jsou v něm dvě různé náplně?
 10. Jak správně využívat termostatické regulační ventily, aby byla spotřeba tepla v bytě, a tedy i náklady za vytápění, co nejnižší?
 11. Co všechno musí obsahovat vyúčtování nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody?
 12. Každoročně trvá správci domu několik měsíců než nám rozešle vyúčtování. Do kdy bych měl vyúčtování za uplynulý kalendářní rok obdržet?
 13. Nejsem spokojen s rozúčtováním nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody. Na koho se mohu obrátit, aby mi zkontroloval vyúčtování, vysvětlil a poradil? Jak mám postupovat při reklamaci nebo stížnosti na toto vyúčtování?
 14. Mám byt v osobním vlastnictví. Náklady na vytápění dálkovým teplem mi připadají vysoké. Mohu svůj byt odpojit od ústředního vytápění?

Ve vyúčtování nákladů za vytápění za rok 2002  se prvně objevil jakýsi korekční přepočet náměrů. Z jakého důvodu tomu tak je a nejsou tím nájemníci poškozováni?

Rozúčtování nákladů za rok 2002 bylo poprvé prováděno podle nové vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001. Tato vyhláška v § 4 odst. 4 obsahuje podmínku, že „rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy  nesmí překročit u konečných spotřebitelů v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3“. Přičemž odstavec 3 citované vyhlášky zní: „Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou“.

Tato podmínka se dostala do vyhlášky právě z důvodu, aby nedocházelo k poškozování nájemníků na úkor bytu s extrémně malým počtem odpařených dílků. Takový byt byl vytápěn teplem od procházejících neizolovaných rozvodů (stoupaček) a prostupem tepla konstrukcí budovy přes mezibytové příčky i přes stropní konstrukce. Úhrada tohoto bytu podle staré vyhlášky neodpovídala skutečnému podílu  na celkových nákladech s ohledem na skutečné množství využitého tepla. Ze stejného důvodu bylo změněno i přípustné rozpětí základní složky z původních 30 až 50 % na 40 až 50 %.

Opačný problém nastával u bytů s extrémně velkým odparem kapaliny v indikátorech. Na takový byt dříve připadaly neúměrně velké náklady za teplo na vytápění, které mohly překračovat i teoreticky fyzikálně možné odebrání tepla. Běžně se udává, že přetápění o 1 °C představuje zvýšení nákladů o cca  6%. Z toho vyplývá, že rozpětí nákladů za vytápění v jednotlivých bytech v domě by se mělo pohybovat od zhruba 16 °C do 28 °C. Vytápění na nižší teplotu než 16 °C je v rozporu i s povinností řádného užívání věci dle Občanského zákoníku (dochází k poškozování stavby plísněmi apod.) a vytápění na vyšší teplotu než 28 °C není technicky možné. 

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu