Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nejčastější otázky

 1. Jak se provádí rozúčtování nákladů za energie v obytném domě s ústředním vytápěním a centrální přípravou teplé užitkové vody
 2. Proč se u rozúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu používá základní složka?
 3. Proč jsou ve vyúčtování nákladů za vytápění používány přepočtové koeficienty a co znamenají?
 4. Ve vyúčtování nákladů za vytápění za rok 2002 se prvně objevil jakýsi korekční přepočet náměrů. Z jakého důvodu tomu tak je a nejsou tím nájemníci poškozováni?
 5. Máme v domě instalovány odpařovací indikátory pro rozúčtování nákladů za vytápění. Jenže kapalina se z indikátorů odpařuje i v letních měsících, kdy se netopí. Nezvyšuje to naše náklady za vytápění?
 6. Pracuji několik měsíců v roce mimo republiku, nejsem tedy doma. Po tu dobu netopím, neodebírám teplou ani studenou vodu. Obdobně jedni manželé v domě jsou důchodci, kteří jsou od jara do podzimu na chatě. Nelíbí se nám, že musíme za toto období nepřítomno
 7. Koupil jsem byt do osobního vlastnictví a chtěl bych si nainstalovat vodoměr na studenou vodu. Jak mám postupovat, aby mi náklady byly fakturovány podle tohoto měřidla?
 8. Proč měřiče tepla na radiátorech neměří teplo?
 9. Jak se provádí odečet odpařovacího indikátoru a proč jsou v něm dvě různé náplně?
 10. Jak správně využívat termostatické regulační ventily, aby byla spotřeba tepla v bytě, a tedy i náklady za vytápění, co nejnižší?
 11. Co všechno musí obsahovat vyúčtování nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody?
 12. Každoročně trvá správci domu několik měsíců než nám rozešle vyúčtování. Do kdy bych měl vyúčtování za uplynulý kalendářní rok obdržet?
 13. Nejsem spokojen s rozúčtováním nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody. Na koho se mohu obrátit, aby mi zkontroloval vyúčtování, vysvětlil a poradil? Jak mám postupovat při reklamaci nebo stížnosti na toto vyúčtování?
 14. Mám byt v osobním vlastnictví. Náklady na vytápění dálkovým teplem mi připadají vysoké. Mohu svůj byt odpojit od ústředního vytápění?

Co všechno musí obsahovat vyúčtování nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody?

Minimální rozsah údajů, který vlastník domu uvede ve vyúčtování je stanoven v § 7 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb v odstavci 2:
 
a)       za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepelné energie na vytápění, spotřebu tepelné energie na ohřev užitkové vody  v GJ a množství vody v m3 spotřebované na poskytování teplé užitkové vody
 
b)       za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové ceny tepelné energie na vytápění a tepelné energie na ohřev užitkové vody v Kč/GJ a vody spotřebované na poskytování teplé užitkové vody (TUV)  v Kč/ m3 ,
 
c)       za zúčtovací jednotku celkové náklady  v Kč odděleně na tepelnou energii na vytápění a tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na TUV, podíly základních a spotřebních složek nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev TUV v % a Kč,
 
d)       podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru konečného spotřebitele v m2, v případě poskytování TUV průměrný počet osob užívajících byt či nebytový prostor konečného spotřebitele a za celou zúčtovací jednotku v zúčtovacím období, součet skutečných a přepočtených náměrů instalovaných měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru, součet náměrů instalovaných vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr instalovaného vodoměru TUV v bytě či nebytovém prostoru konečného spotřebitele a ve společných prostorách zúčtovací jednotky rozúčtovaných přímo mezi jednotlivé konečné spotřebitele podle evidence spotřeb v m3
 
e)       spotřebu tepelné energie na vytápění za zúčtovací jednotku v GJ na m2 započitatelné podlahové plochy
 
f)         podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na tepelnou energii na vytápění, na tepelnou energii na ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové vody,
 
g)       koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy konkrétního bytu či nebytového prostoru a pro přepočty odečtů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění u konečného spotřebitele,
 
h)       výši a součet zaplacených záloh konečným spotřebitelem a vyčíslení rozdílu mezi zaplacenými zálohami a náklady připadajícími na konečné spotřebitele,
 
i)         lhůtu a  způsob uplatnění reklamací proti vyúčtování konečným spotřebitelem; tato lhůta nesmí být kratší než 21 dnů,
 
j)         způsob finančního vypořádání nedoplatku nebo přeplatku vypočteného podle písmene h).
 

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu