Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Zajištěné napájení

Zajištěným napájením určitým médiem (elektrickou energií, vodou apod.) nazýváme napájení zabezpečené při každém provozním nebo havarijním stavu zařízení. Zabezpečeným napájením se vybavují zejména spotřebiče důležité pro bezpečnost (jadernou, požární, klasickou) daného zařízení.

Základní zatížení

Základní zatížení se na diagramu zatížení nachází pod pološpičkovým zatížením. Tato část zatížení je pokrývaná velkými jadernými a tepelnými elektrárnami, tj. elektrárnami s velkým výkonem a poměrně vysokou účinností.

Zákon termodynamiky

Viz heslo Hlavní věta termodynamiky.

Zákon zachování energie

Zákon o zachování energie říká, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie. Za první rozhodující znění zákona o zachování energie včetně matematického vyjádření pro vzájemné přeměny energií bylo po staletí trvajícím sporu fyziků s filozofy vyřčeno až 23. 7. 1847 na zasedání Berlínské fyzikální společnosti z úst německého vědce H. Helnholtze (1821…

Zářivá energie

Zářivá energie se projevuje jako elektromagnetické vlny (viz heslo Elektromagnetické záření) nejrůznějších vlnových délek od centimetrových mikrovln, přes infračervené, viditelné a ultrafialové záření až po tvrdé záření kosmické.

Zásobování teplem

Nebo též centralizované zásobování teplem (viz heslo Vytápění).

Zavodňovací kolektory

Potrubí, v němž se shromažďuje voda přiváděná zavodňovacími trubkami z parního bubnu do varnic. Kolektory jsou uspořádány horizontálně a rozvádějí vodu na vstupní hrdla vertikálních varnic

Zdánlivý výkon

Zdánlivý elektrický výkon v obvodech se střídavými harmonickými veličinami se skládá ze dvou složek jalového výkonu a činného výkonu. Jeho jednotkou je voltampér [VA].

Zdroj

Z hlediska elektrotechniky je zdroj zařízení měnící chemickou, mechanickou nebo jinou energii v energii elektrickou.

Zemní plyn

Zemní plyn patří mezi fosilní paliva a jeho základní složkou je uhlovodík metan CH4, který obvykle tvoří 88-99,8% plynu. Čím více metanu zemní plyn obsahuje, tím je z hlediska energetiky kvalitnější. Poměrně často se vyskytují společná ložiska ropy a zemního plynu a to jak na pevnině, tak i na moři. Zemní plyn je nejedovatý a bez zápachu. Slouží hlavně jako zdroj tepelné…

Zkrat

Je vodivé spojení mezi jednotlivými fázemi elektrizační soustavy, popř. mezi některou fází a zemí v soustavě s uzemněným uzlem.

Zplyňovací kotel

Zplyňování biomasy je proces používaný od nepaměti při výrobě dřevěného uhlí. V průběhu druhé světové války nahradil dřevoplyn celkem úspěšně nedostatkový benzin. V současné době se zplyňování biomasy používá ve velkém měřítku především ve skandinávských zemích. Palivem může být prakticky libovolná biomasa včetně dřevního odpadu s 50 % vlhkostí. Na obrázku je speciální zplyňovací kotel…

Zplyňování uhlí

Zplyňování uhlí se realizuje v tlakových nádobách, tzv. reaktorech (ne jaderných!) v němž se rozemleté uhlí za vysoké teploty a tlaku zplyňuje chemickým procesem blízkým hoření. Existuje několik typů reaktorů, které se liší výší teplot a tlaků, způsobem zplyňování i výslednou teplotou a složením vzniklého energoplynu. Z hlediska ochrany životního prostředí je důležité,…

Ztráty energie

Ztráty energie představují množství energie v daném procesu přeměněné na takový druh energie, který je nevyužitelný k předpokládanému účelu. Jedná se například o tepelné ztráty, ztráty způsobeném třením a podobně.

Životní prostředí

Je soubor všech prvků živých i neživých, které obklopují živé organismy a poskytuje jim všechny nezbytnosti k životu.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu