Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Viřič

Zařízení, zajišťující rozmíchání rozemletého vápence ve vodní suspenzi. V podstatě uzavřená vodní nádrž s přívodem vody a rozemletého vápence, v níž rotují lopatky. Vápencová suspenze se odvádí do absorbéru, kde za přítomnosti oxidačního vzduchu reaguje s oxidem siřičitým.

Vitrifikace

Vitrifikace je způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů vznikajících při provozu jaderné elektrárny. Metoda spočívá ve výrobě speciálních skel nebo sklokeramiky z kapalného radioaktivního odpadu a sklovitých materiálů při teplotě 900 až 1200 °C. Výhodou metody je velmi nízká vyluhovatelnost a vysoká objemová redukce výsledného produktu. Nevýhodou je nutnost využití poměrně složité technologie…

Vlastní spotřeba elektrické energie

Vlastní spotřeba elektrické energie představuje spotřebu technologických zařízení samotné elektrárny. Elektrický výkon, který za normálních provozních podmínek produkuje elektrárna se nazývá hrubý elektrický výkon. Do elektrizační soustavy dodává elektrárna čistý elektrický výkon, což je hrubý výkon snížený o vlastní spotřebu.

Vnitřní energie

Stavová veličina charakterizující energetický stav pracovní látky. Při tepelné výměně mezi dvěma látkami dojde k poklesu vnitřní energie jedné látky a k růstu tepelné energie látky druhé. Podobně v tepelném motoru se mění část vnitřní energie pracovní látky na mechanickou práci. V energetice se často setkáme s pojmem “tepelná energie”, který nahrazuje pojem vnitřní energie.…

Vodič

Vodič je elektrotechnický pojem označující látku umožňující vedení elektrického proudu. Dělí se na kovy (vodiče I. třídy), elektrolyty (vodiče II. třídy) a polovodiče.

Vodní dílo

Vodní dílo představuje souhrn staveb a zařízení, které mění povahu vodního toku, upravují ho nebo slouží k přivádění, vedení a odvodu vody. Vodní dílo umožňuje hospodárné využití vody například pro účely energetické, plavební, pro zásobování vodou a podobně. Součástí energetického vodního díla může být vodní elektrárna.

Vodní elektrárna

"Vodní elektrárna využívá energie vodního toku (vodní energie) k výrobě elektrické energie. Podle výše spádu se dělí na: nízkotlaké - do výše spádu 25 m bez přívodního potrubí ; středotlaké - výše spádu 25 až 100 m s přívodním potrubím; vysokotlaké - výše spádu nad 100 m. "

Vodní energetika

Část energetiky využívající k výrobě elektrické energie vodní energii. Jedná se tedy o výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách.

Vodní energie

Vodní energie je vlastně potenciální a kinetická energie vodního toku. Tento druh energie se k její přeměně na elektrickou energii využívá ve vodních elektrárnách.

Vodní kolo

Vodní kolo je nejstarší vodní motor. Představuje obvykle dřevěné kolo, uložené na vodorovném hřídeli a opatřené po obvodě lopatkami, na které se přivádí voda. Podle způsobu přivádění vody existují vodní kola na vrchní, střední a spodní vodu. Vodní kolo je předchůdcem vodní turbíny.

Vodní turbína

"Vodní turbína je lopatkový vodní motor měnící vodní energii na mechanickou práci na hřídeli. Vodní turbína se skládá z rozváděcího ústrojí (rozváděcího kola, dýzy) usměrňujícího průtok vody a z oběžného kola, které vodě odebírá energii. U přetlakových vodních turbín je navíc sací potrubí, které vodu ze stroje odvádí (viz též heslo Rovnotlaká vodní turbína). Maximální zaručený průtok…

Vodoznak

Vertikální průhledná trubice tvořící s kotlem spojenou nádobu. Slouží ke stanovení výšky hladiny. Při poklesu hladiny na spodní mez vyznačenou na vodoznaku je třeba do kotle doplnit vodu.

Vrule větrné elektrárny

Vrtule je rychloběžný typ větrného motoru. Počet listů vrtule bývá 1 až čtyři, nejčastěji však 2 nebo 3. Profily vrtule jsou charakterizovány malým odporem a velkou aerodynamickou účinností.

VVER

(Vodo - Vodní Energetický Reaktor) byl vyvinut v bývalém SSSR a patří do třídy tlakovodních reaktorů PWR, moderovaných a chlazených obyčejnou vodou. Existující provedení se liší výkonem (VVER 440: výkon 440 MW elektrických, VVER 1000: výkon 1000 MW elektrických).

Výhřevnost

Energie, kterou lze uvolnit spálením 1 kg paliva. Klasická paliva se skládají z hořlaviny, popeloviny a vody. Výhřevnost paliva je dána výhřevností hořlaviny.

předchozí 1 2 3

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu