Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Válcový parní kotel

Původní válcový kotel z počátku našeho století sestával z ležatého ocelového válce naplněného do poloviny vodou a z ohniště, v němž se spalovalo uhlí. Stěna kotle tvořila současně teplosměnnou plochu, ohřívanou plamenem a spalinami. Uhlí se házelo na rošt ručně, popel propadával roštem do popelníku. Sytá pára se z parního prostoru odváděla parovodem do parního stroje.…

Varné trubky - varnice

Trubky, v nichž dochází vlivem prostupujícího tepla k tvorbě páry. Parovodní směs je přiváděna zpět do parního bubnu. Varnice jsou ve spalovacím prostoru strmotrubného kotle uspořádány vertikálně těsně vedle sebe a chrání stěny kotle před tepelným poškozením.

Varný reaktor

Typ reaktoru, ve kterém se jako chladiva používá obyčejná voda pod tlakem a tato voda se v aktivní zóně ohřívá až do varu. Pára je v horní části reaktoru zbavena kapek a přímo pohání turbínu s generátorem. Tento typ reaktoru se označuje jako BWR - Boiling Water Reactor. Z hlediska energie neutronů vyvolávajících štěpení se jedná o tepelný (pomalý) reaktor. V současné…

Vazebná energie

Je to energie, kterou musíme vynaložit na to, abychom jádro atomu rozložili na jednotlivé nukleony

Velín

Velín je jiné označení pro dozornu v elektrárně.

Venkovní vedení

Používá se pro přenos zvlášť vysokého a velmi vysokého elektrického napětí. Vodiče vedení jsou provedeny z drátů kruhového průřezu nebo z lan. Vodiče se vkládají do izolátorů z elektroporcelánu, které se umístí na elektrických stožárech.

Ventilátor

Ventilátor je stroj na stlačování plynu určený pro poměr výstupního a vstupního tlaku menší než 1,1. V elektrárnách na fosilní paliva se ventilátory používají k dopravě spalovacího vzduchu do ohniště a k odvodu vychlazených spalin do komína. Podle konstrukce rozlišujeme radiální a axiální provedení.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny se budou dobře uplatňovat především v oblastech se silným a pravidelným větrem. Mezi takové lokality patří především hory a přímořské kraje. Přes nesporný užitek, který výstavba větrných elektráren jakožto obnovitelných zdrojů elektrické energie přináší, nelze pominout ani estetická hlediska.

Větrná elektrárna Off-Shore

Větrné elektrárny se budou dobře uplatňovat především v oblastech s pravidelným a silným větrem. Takové lokality se nacházejí velmi často v horách a v přímořských krajích. Zatímco výstavba rozsáhlých větrných parků v horách může narážet na estetická hlediska a bude patrně nežádoucí v národních parcích a chráněných oblastech, nabízejí přímořské oblasti…

Větrná energie

Větrná energie představuje energii proudění vzduchu vůči zemskému povrchu - větru, který vzniká díky teplotním rozdílům různých oblastí atmosféry. Větrné elektrárny využívají tento druh energie k její přeměně na elektrickou energii.

Větrná turbína

Ve větrné turbíně se uskutečňuje přeměna větrné energie na energii mechanickou (rotace hřídele). Turbína je roztáčena větrem proudícím přes lopatky turbíny.

Větrná turbína Darrieus

V roce 1930 stál Francouz George Darrieus u kolébky vynálezu větrné turbíny se svislou osou, jejíž funkce je nezávislá na směru proudícího větru. Svislé listy mohou být upevněny buď rovnoběžně s osou rotoru ve speciálním rámu (např. dvoulistý rotor Darrieus-H, nebo třílistá varianta), či do oblouku ve tvaru luku, jehož tětivu tvoří osa rotoru (Darrieus fí).

Větrný park

Větrné elektrárny lze stavět buď jednotlivě, nebo se sdružují do parků (někdy se používá termín větrné farmy). Větrné parky mají desítky až stovky jednotek, v ojedinělých případech dokonce několik tisíc.

Větrný turbogenerátor

Základní část větrné elektrárny, v níž dochází k přeměně kinetické energie větru na mechanickou práci rotoru a na elektrickou energii. Obvykle sestává z větrné turbíny, převodovky a elektrického generátoru.

Vinutí statoru

Vinutí statoru tvoří závity izolovaného vodiče v němž protéká elektrický proud. Vazba vinutí statoru s ostatními částmi elektrického stroje způsobuje, že stroj vyrábí nebo přeměňuje elektrickou energii nebo koná mechanickou práci.

1 2 3 následující

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu