Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Účinnost

Účinnost je míra využití vynaložené energie. Hodnota účinnosti je vždy menší než jedna a udává poměr energie dějem získané k energii na tento děj vynaložené za stejnou dobu. Při přeměně energie primárních zdrojů je účinnost poměrem energie dále využitelné k energii přivedené. U motorů a generátorů je účinnost nejjednodušeji udána poměrem výkonu k příkonu. Dochází-li v zařízení k několika přeměnám energie…

Účinnost větrného turbogenerátoru

Účinnost větrného turbogenerátoru je poměr získané mechanické práce rotoru a kinetické energie větru procházejícího plochou opsanou vrtulí turbogenerátoru. Teoreticky dosažitelná účinnost roste se součinitelem rychloběžnosti turbíny. Teoreticky dosažitelná účinnost: 59 %. Maximálně dosažitelná účinnost: holandský větrný mlýn - 18 %, americký mnoholistový rotor - 30 %, rotor Darrieus - 46 %, moderní…

Uhelné parní elektrárny

Elektrárna využívající k přeměně tepla uvolněného spalováním uhlí v elektrickou energii parní cyklus. Nejrozšířenějším současným typem jsou elektrárny spalující práškové uhlí v granulačním ohništi. Hlavním problémem zůstává negativní vliv na životní prostředí (exhalace popílku, oxidů síry a dusíku).

Uhlí

Tuhé fosilní palivo. Podle geologického stáří je nejstarší černé uhlí, potom hnědé uhlí a nejmladší jsou lignity. Výhřevnost uhlí odpovídá geologickému stáří, takže nejvýhřevnější jsou černá uhlí. Celosvětové zásoby uhlí jsou velmi značné, problém však spočívá v negativním působení současných uhelných elektráren na životní prostředí. Velkou perspektivu mají tzv. technologie čistého uhlí.

Úložiště radioaktivních odpadů

Úložiště radioaktivních odpadů je prostor vybavený pro skladování a trvalé uložení radioaktivních odpadů bez záměru jejich opětovného vyjmutí. Zabezpečuje izolaci odpadů od životního prostředí pomocí vícebariérového systému. Podle umístění může být povrchové, v podzemních dutinách nebo v hlubinných geologických útvarech.

Umělá radioaktivita

Umělá radioaktivita je rozpad nuklidu vyvolaný umělým předáním energie jádru nuklidu tak, že se tento nuklid stane nestabilním a rozpadne se s vysláním záření alfa, beta nebo gama (viz heslo Radioaktivní záření). Je-li produkt rozpadu radioaktivní, vzniká rozpadová řada.

Uranová ruda

Uranovou rudou nazýváme nerosty s podstatnou příměsí přírodního uranu. Nejdůležitější uranovou rudou je uranin (smolinec) - černý, smolně lesklý nerost oxidu uraničitého.

Usměrňovač

Usměrňovač je elektrotechnické zařízení, které vede elektrický proud pouze v jednom směru. Takovým způsobem je možno získat stejnosměrný elektrický proud ze střídavého elektrického proudu. Usměrněný proud je vždy pulsující a je možno jej vyhladit pomocí elektrických filtrů nebo elektronickou stabilizací.

Úspory energie

Úspory energie představují nevyčerpání plánovaného množství energie. Z hlediska elektrické energie a tepla je důležité nejenom dosáhnout prostých úspor energie jejím nevyužíváním, ale zejména racionalizovat spotřebu elektrické energie.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu