Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Technická voda splavovací

Voda s malými nároky na čistotu, používaná k dopravě materiálů v elektrárně (např. popílku na složiště). Spotřeba vody k provozu elektrárny je vážným problémem. Dá se významně snížit recirkulací použité vody s průběžným čištěním.

Tepelná elektrárna

Pod pojmem tepelná elektrárna se často nesprávně rozumí pouze klasická elektrárna pracující v parním cyklu, využívající fosilní palivo. Správně je však tepelná elektrárna soubor zařízení, ve kterém se vyrábí elektrická energie přeměnou z tepelné energie. Mezi tepelné patří tedy elektrárny pracujícími s tepelnou energií z primárních zdrojů (geotermální energie) nebo přeměněnou z energie…

Tepelná energetika

Část energetiky využívající k výrobě elektrické energie a tepla tepelnou energii. Pod pojmem tepelná energetika se často rozumí pouze výroba elektrické energie a tepla v klasických elektrárnách.

Tepelná energie

Tepelná energie je spojena s pohybem (vibrací a rotací) molekul. Pohyb je ovšem chaotický a přeměnit tento druh energie na jiný je těžší než například u mechanické energie.

Tepelná přípojka

Tepelná přípojka je zařízení, které vede teplonosnou látku ze zdroje nebo rozvodného tepelného zařízení k odběrnému tepelnému zařízení pouze jednoho odběratele.

Tepelná turbína

V tepelné turbíně se uskutečňuje přeměna tepelné (vnitřní) a kinetické energie páry nebo plynu na energii mechanickou (rotace hřídele). Turbína je roztáčena parou nebo plynem proudícím přes lopatky turbíny. Vodní nebo větrné turbíny tedy nepatří mezi tepelné.

Tepelná účinnost

Tepelná účinnost vyjadřuje poměr vyprodukované elektrické energie a vyrobené tepelné energie (tepelná účinnost = elektrický výkon / tepelný výkon).

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zařízení, které umožňuje odnímat nízkopotenciální teplo okolnímu prostředí a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové vody.

Tepelné diagramy

"Diagramy znázorňující termodynamické procesy probíhající v pracovní látce. Nejužívanější jsou diagramy znázorňující tepelné oběhy pracovní látky v diagramu teplota - entropie (T-s) nebo tlak - měrný objem (p-v). T-s diagram Carnotova cyklu: Osa x: entropie, s (kJ/kg.K); Osa y: teplota, T (K) Carnotův cyklus je v T-s diagramu obdélník, jehož vertikální strany znázorňují adiabatickou…

Tepelné znečištění

Tepelné znečištění ovzduší představuje odpadní teplo, které je lidskou činností uvolňováno do atmosféry. Může ovlivňovat klimatické podmínky velkých městských a průmyslových kombinací.

Tepelné ztráty

Tepelné ztráty jsou úniky tepla z určitého zařízení do okolí a nevyužité tak k účelu, kterému dané zařízení slouží. Tepelné ztráty lze snížit tepelnou izolací a přesněji zjistit tzv. termovizí.

Tepelný motor

Stroj, v němž dochází periodicky k přeměně tepelné energie pracovní látky v mechanickou práci. Příkladem tepelného motoru je spalovací motor, v němž se přeměňuje periodicky teplo získávané spalováním benzinu nebo motorové nafty na pohybovou energii vozidla. Jiným příkladem může být tepelná turbína.

Tepelný napáječ

Potrubní systém přivádějící horkou vodu nebo páru z energetické centrály do místa potřeby. Racionální využití fosilních paliv znamená současnou výrobu elektrické energie, horké užitkové vody a tepla na vytápění. Síť tepelných napáječů tedy postupně poroste.

Tepelný oběh

Viz heslo Termodynamické cykly.

Tepelný reaktor

Typ reaktoru, ve kterém štěpení jader paliva vyvolávají především pomalé neutrony. K tomuto typu reaktorů patří i reaktory typu VVER (typ reaktoru využívaný v ČR).

1 2 3 následující

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu