Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Sádrovec

Sádrovec je bezbarvý nebo vlivem příměsí různě zbarvený jednoklonný nerost, hydratovaný síran vápenatý.

Savoniův rotor

V roce 1929 patentoval Savonius větrnou turbínu s vertikální osou rotoru, jejíž lopatky tvořily dvě navzájem přesazené plochy půlválců. Točivý moment vzniká jako účinek výslednice sil působících účinkem větru na vypouklou a vydutou plochu

Sběrná komora

Potrubí nebo tlaková nádoba, do níž je napojena soustava trubek, přivádějící pracovní látku. Např. v moderním parním kotli je vertikální systém trubek tvořících teplosměnnou plochu napojen nahoře i dole na vodorovné sběrné komory. Analogický název je kolektor.

Sekundární energie

Sekundární nazýváme energii ve formě, do které lze přetransformovat primární energii tak, aby mohla být distribuována a užívána spotřebiteli (např.: elektrická energie, tepelná energie, benzín …)

Sekundární okruh

Sekundární (druhý) okruh slouží k transportu páry a k přeměně její vnitřní energie na točivý pohyb turbíny. Základní části sekundárního okruhu tvoří: sekundární část parogenerátoru, potrubní systémy sekundárního okruhu, turbogenerátor, kondenzátor a čerpadla. Jde, stejně jako u primárního okruhu, o uzavřený systém bránící případnému úniku radioaktivity.

Sekundární spalovací vzduch

Spalovací vzduch přiváděný do ohniště ke zlepšení turbulence plamene a ke spálení prchavých složek paliva. Sekundární spalovací vzduch se ohřívá teplem odcházejících spalin.

Separátor parního kotle

Separátor parního kotle je ocelový tlustostěnný válec, který umožňuje oddělovat (separovat) páru od parovodní směsi přicházející z kotle. Bubny parního kotle se pro nižší tlaky vyrábějí zkroužením plechu a nýtováním nebo svařováním, pro vyšší tlaky se kovají.

Setrvačníkový akumulátor

Setrvačník je historicky prvním akumulátorem energie. Jeho princip spočívá v roztočení kotouče s poměrně velkou hmotností. Po odpojení od vnějšího zdroje energie kotouč setrvačností dále rotuje a stává se tak sám zdrojem naakumulované kinetické energie. Setrvačníky se v energetice široce používají například pro plynulý doběh napájecích čerpadel při výpadku elektrického napájení.…

Sifon

Zařízení, v němž se využívá odstředivých sil při náhlé změně směru proudění k odloučení tuhých částic.

Skleníkový efekt

V důsledku nahromadění tzv. skleníkových plynů (freony, oxid uhličitý) v atmosféře Země dochází ke skleníkovému efektu. Jeho podstata je v tom, že atmosféra sluneční záření propouští, ale dlouhovlnné tepelné záření emitované z povrchu Země prochází atmosférou jen v omezené míře. V důsledku tedy potom dochází k postupnému, tzv. globálnímu oteplování klimatu.

Skluz

Je to procentní (poměrný) pokles rychlosti rotoru [1/s] vzhledem k rychlosti točivého magnetického pole ws [1/s].

Skrývka

Pod pojmem skrývka se rozumí odstranění nadložních vrstev horniny nad uhelnou slojí a jejich doprava na co nejbližší místo, kde by nepřekážely těžbě. Provádí se lopatovými, kolesovými nebo korečkovými rýpadly s co nejvyšším výkonem.

Sluneční elektrárna

Sluneční elektrárna je zařízení sloužící k přeměně zářivé sluneční energie v energii elektrickou.

Sluneční energie

Slunce je v podstatě obrovský termojaderný reaktor, v němž dochází k syntéze (slučování) jader helia z jader vodíků (protonů) v tzv. “vodíkovém cyklu”. Vodíkový cyklus probíhá při teplotě 10 miliónů stupňů Kelvina, což odpovídá poměrům v nitru slunce. Termojaderné procesy na Slunci probíhají již 5 miliard let. Zásoba vodíku vystačí ještě na dalších 15 miliard let. Sluneční…

Sluneční kolektor

Sluneční kolektor zachycuje sluneční záření a předává absorbované teplo látce cirkulující v uzavřeném okruhu. Typickým slunečním kolektorem používaným v našich zeměpisných šířkách je černá kovová nebo plastová deska, pohlcující sluneční záření (absorbér). Teplo se odvádí soustavou trubek s teplonosnou látkou.

1 2 3 4 následující

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu