Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Radiace tepla

Radiace je přenos tepla zářením. Záření ze zdroje tepla přímo absorbují předměty a lidé.

Radioaktivita

Je to přirozený nebo uměle navozený rozpad jádra atomu doprovázený vysíláním radioaktivního záření. Rozlišujeme tedy přirozenou a umělou radioaktivitu.

Radioaktivní odpad

Radioaktivní odpad je nevyužitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, který pro obsah radionuklidů v něm nebo pro kontaminaci radionuklidy není možno uvést do životního prostředí. Vzniká při provozu jaderných zařízení, při těžbě a úpravě radioaktivních surovin nebo užíváním zdrojů ionizujícího záření. Materiál, ve kterém jsou obsaženy radionuklidy v množství nepřesahujícím…

Radioaktivní záření

Radioaktivní záření doprovází proměna jádra atomu. Rozlišujeme tři druhy radioaktivního záření - alfa, beta a gama. Alfa záření představuje záření částic alfa, beta záření představuje záření částic beta a gama záření je elektromagnetické záření, tedy proud fotonů.

Radionuklid

Radionuklid je radioaktivní nuklid, tedy nuklid s jádry podléhajícími radioaktivní přeměně. Různé radionuklidy jsou často využívány v lékařství k diagnostickým nebo léčebným účelům.

Raleighovo rozložení

Rychlost větru je proměnlivá a s časem se mění. Časové rozložení rychlosti větru se vyjadřuje sloupcovým grafem, kde je každé rychlosti větru přiřazen procentuální podíl doby, po kterou ve sledovaném období vítr vál příslušnou rychlostí. Skutečné rychlostní rozložení lze aproximovat Rayleighovým rozložením, charakterizovaným střední rychlostí větru.

Rašelina

Rašelina představuje sedimenty organického původu, vznikající z odumřelé rostlinné hmoty pod vodou za nedostatku atmosférického kyslíku. Rašelina je vlastně “předchůdce” uhlí a vznikla při kratší době prouhelňování, nižším tlaku a teplotě asi 150 až 200 °C. Rašelinu možno energeticky využívat, avšak její význam je malý a využití má pouze lokální charakter.

Regenerace tepla

Regenerace tepla je proces využití části tepla, by bylo jinak bylo využito s menším užitkem nebo bez užitku odvedeno z termodynamického cyklu k ohřevu pracovní látky, např. ve výměníku, předehříváku a podobně.

Regulační tyče

Regulační tyče slouží k regulaci výkonu reaktoru. Protože výkon reaktoru je přímo závislý na počtu reakcí štěpení vyvolaných v palivu neutrony, lze říci, že regulace výkonu reaktoru = regulace neutronového toku. Z tohoto důvodu jsou regulační tyče z materiálů s vysokými absorpčními schopnostmi (obsahují bór nebo kadmium). Zasouváním těchto tyčí do aktivní zóny dochází k zastavování…

Rekultivace

Rekultivace je soubor různých biologických opatření a technických úprav, kterými se zúrodňují půdy znehodnocené přírodní nebo lidskou činností. Rekultivace je významná činnost z hlediska procesu povrchové těžby uhlí. Pokud se při těžbě postupuje uvážlivě, nemusí být konečné škody na tváři krajiny příliš vysoké. Vytěžené povrchové doly je možno rekultivovat, tak aby mohly sloužit jiným účelům.

Ropa

Kapalná směs uhlovodíků fosilního původu, představující výchozí surovinu v petrochemickém průmyslu. Ropa je tekutá světležlutá až temněčerná hmota o hustotě 0,73 i přes 1 t/m3. Obsahuje 80 až 85 % uhlíku, 10 až 15 % vodíku, 4 až 7 % síry a něco málo dusíku. Ložiska ropy se vyskytují v hloubkách až několik stovek metrů, většinou mezi dvěma nepropustnými vrstvami okolních hornin a velmi často spolu se…

Ropovod

Ropovody jsou svařovány z ocelových rour, jejichž nejmenší vnitřní průměr bývá 30 cm, největší až 122 cm. Ropovody jsou vedeny po povrchu země, ale pokládají se i na dno moří do hloubky až 400 m a to v betonových ochranných pláštích. V určitých vzdálenostech jsou na trati ropovodu umístěny čerpací stanice s čerpadly, tok ropy je kontrolován měřícími přístroji, sledujícími množství i rychlost průtoku…

Rošt

Litinová mříž, na níž se spaluje uhlí a kterou propadává vyhořelý popel. Spodní částí roštu se přivádí primární spalovací vzduch, jenž současně chladí rošt. Uhlí se na rošt nahazovalo ručně a rovněž odstraňování popele z výsypky patřilo mezi namáhavé ruční práce. Požadavky na růst výkonu vedly k vývoji mechanických roštů, umožňujících spalovat větší množství uhlí. Mezi nejrozšířenější patří pásové rošty…

Rotor

Točivá část stroje

Rovnotlaká vodní turbína

Tlak vody před oběžným kolem rovnotlaké turbíny je stejný jako za oběžným kolem. Oběžné kolo takové turbíny musí být umístěno nad spodní hladinou, aby nebrodilo. Tím vzniká určitá ztráta spádu, která je však pro turbíny pracující s vysokým spádem zanedbatelná. Typickou rovnotlakou turbínou je Peltonova turbína. Hranice pro použití velkých rovnotlakých turbín: nad 400 m.

1 2

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu