Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Oběžné kolo

Oběžné kolo je obvyklý název pro rotující pracovní část rotačních lopatkových strojů. Při průtoku pracovní látky přes lopatky oběžného kola dochází k přeměně energie. Čerpadla a turbíny jsou příkladem rotačních lopatkových strojů s oběžnými koly.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelný zdroj energie je využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál se obnovuje přírodními procesy a z pohledu nároků dnešní civilizace (na rozdíl od tradičních fosilních paliv) je nevyčerpatelný, a při přeměně z primární energie na využitelnou formu energie má minimální dopad na životní prostředí (např. energie sluneční, vodní, větrná, geotermální ...).

Obohacené palivo

"Je tak nazýváno jaderné palivo s větším než přírodním (0,71 %) obsahem izotopu U-235. Podle stupně obohacení rozlišujeme: slabě obohacené palivo ( 1 - 5 %); středně obohacené palivo (5 - 10 %); silně obohacené palivo (10 - 90 %). V energetických jaderných reaktorech se používá slabě obohacené palivo. Středně a silně obohacené palivo se používá ve výzkumných reaktorech. Vyhořelé jaderné…

Ocelová tlaková nádoba

Nádoba z vysoce kvalitní nerezavějící oceli, ve které je uzavřena kapalina o vysokém tlaku (12-16 MPa).

Odlučivost

Procentuální podíl tuhých částic odloučených ze znečištěného plynu. Odlučivost cyklonových odlučovačů dosahuje v závislosti na uspořádání hodnot kolem 90 %. Odlučivost elektrostatických dosahuje přes 99 %.

Odlučovače popílku

Zařízení, v němž dochází k odloučení popílku ze spalin. V moderních kotlích na mleté uhlí vzniká jemný popílek, unášený spalinami. Nemá-li se dostat komínem do ovzduší, je třeba spaliny vyčistit a popílek odloučit. V současné době se užívají především elektrostatické filtry, zachycující přes 99 % popílku. Mechanické odlučovače jsou účinné především k odlučování hrubších…

Odlučování popílku a čištění spalin

Odstraňování tuhých částic a škodlivých plynných produktů (především SO2 a NOX) ze spalin.

Odpad

Odpad vzniká jako vedlejší produkt při výrobě materiálů nebo přeměně energie. Některé odpady lze využít jako tzv. druhotnou surovinu.

Odpadní teplo

Za “odpadní teplo” označujeme teplo, vznikající při technologických procesech, pro něž se během procesu nenajde využití. Zahrnuje se do ztrát energie. Odpadní teplo může být vázáno na nejrůznější teplonosné prostředí, nejčastěji vodu, vzduch nebo spaliny. Někdy lze odpadní teplo využívat pro otop, popřípadě k výrobě páry a elektrické energie.

Odsiřovací jednotka

Odsiřovací jednotkou nazýváme zařízení, které se instaluje mezi kotel a komín uhelné elektrárny a jehož úkolem je zachytit SO2 ve spalinách. Úkolem odsiřovacího zařízení je tedy odsiřování spalin. Procesy odsiřování spalin patří mezi nejrozšířenější způsoby snižování emisí SO2. Ve světě je známo zhruba 200 odsiřovacích metod, které jsou v různých stádiích vývoje či realizace. K výhodám…

Odsiřování spalin

Odstraňování SO2 ze spalin. Při odsiřování spalin se do proudu spalin přivádí absorpční látka vázající síru (vápenec, magnezit, dolomit). Vzniklé sloučeniny síry se pak ze spalin odstraňují. Suché procesy pracují s aditivy přidávanými do spalin ve formě suchého prášku, mokré procesy jsou založeny na zachytávání oxidů síry ve vodní suspenzi (např. mokrá vápencová vypírka).

Ohmův zákon

Ohmův zákon je základní zákon elektrických obvodů. Udává vztah mezi elektrickým napětím U a elektrickým proudem I protékajícím vodičem o elektrickém odporu R . R = U/I. Zákon platí pro stálé proudy v kovech a elektrolytech.

Ohniště

V ohništi dochází ke spalování paliva a k uvolňování chemické energie utajené ve fosilních palivech. Uvolněnou tepelnou energii přijímají spaliny a předávají ji dalším teplosměnným plochám. Kusové palivo se spaluje v roštovém ohništi, rozemleté uhlí v práškovém ohništi, atd. Analogické termíny jsou spalovací zařízení, spalovací prostor, spalovací komora, aj.

Ohřívák vzduchu

Tepelný výměník využívající teplo odcházejících spalin k předehřátí spalovacího vzduchu. Podle způsobu přenosu tepla rozlišujeme rekuperační a regenerační ohříváky. V rekuperačním ohříváku jsou spaliny od ohřívaného vzduchu odděleny pevnou stěnou, u regeneračních ohříváků se teplo přenáší prostřednictvím akumulační části, která je střídavě ohřívána spalinami a ochlazována vzduchem.…

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo je prostor v bezprostřední blízkosti energetického zařízení, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

1 2

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu