Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Napájecí čerpadlo

Čerpadlo dopravující napájecí vodu z kondenzátoru do kotle nebo parního generátoru. Nejčastěji se používají odstředivá radiální nebo diagonální čerpadla v horizontálním uspořádání. Jelikož jsou výpadky napájecích čerpadel velmi nebezpečné, používá se zálohování (několik paralelně pracujících čerpadel).

Napájecí voda

Chemicky upravená destilovaná voda, která slouží v parní elektrárně jako pracovní látka tepelného oběhu. Za provozu elektrárny napájecí voda vzniká kondenzací páry v kondenzátoru, odkud je dopravována napájecím čerpadlem do kotle.

Neutron

Neutron je elektricky neutrální elementární částice. Byl objeven v roce 1932 J. Chadwickem. Vyvolává celou řadu jaderných reakcí, z nichž nejdůležitější je štěpení těžkých jader. Je 1838 krát těžší než elektron. Neutrony společně s protony tvoří jádro atomu. Nejintenzivnějším umělým zdrojem neutronů jsou jaderné reaktory.

Neutronové číslo

Neutronové číslo je počet neutronů v jádře a určuje se jako N = A - Z, kde A je nukleonové číslo a Z je protonové číslo.

Neutronové stínění

Neutronovým stíněním rozumíme zeslabení neutronového toku absorbátorem na hodnotu stanovenou hygienickými předpisy.

Nízkoaktivní odpad

Za nízkoaktivní označujeme radioaktivní odpad obsahující radionuklidy v malém množství. Při manipulaci a přepravě nevyžaduje stínění ani chlazení a může být trvale uložen v úložišti povrchového typu.

Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetickým domem rozumíme budovu pro běžné účely se zvláště nízkou spotřebou energie (měrná potřeba tepla na vytápění je mezi 5 a 50 kWh/(m2a).

Nukleon

Nukleon je společný název pro částice jádra atomu - neutron a proton.

Nukleonové číslo

Nukleonové nebo též hmotnostní číslo A udává počet nukleonů v jádře atomu. A = Z + N.

Nuklid

Látka složená ze stejných atomů určenými protonovým číslem Z a nukleonovým číslem A. Izotopy prvku jsou jeho různé nuklidy se stejnými Z.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu