Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Magnetické pole

Magnetické pole se projevuje silovými účinky magnetické látky nebo vodiče protékaného elektrickým proudem nebo pohybujícími se elektrickými náboji. Velikost magnetického pole se vyjadřuje intenzitou magnetického pole, které má jednotku A/m.

Magnetický tok

"Magnetický tok nebo též magnetický indukční tok je úhrnný tok magnetické indukce (viz heslo elektromagnetická indukce) procházející určitou plochou. Základní jednotkou magnetického toku je weber (Wb = m2.kg.s-2.A-1; viz heslo Weber - jednotka magnetického toku). "

Magnetizmus

Schopnost vzájemného působení látky a magnetického pole. Magnetické děje jsou přímým následkem elektrických dějů. Pojmem magnetizmus také označujeme vědní obor zkoumající vznik magnetického pole a jeho působení na látky a původ magnetického chování látek.

Magnetohydrodynamický generátor

"Magnetohydrodynamický generátor nebo též MHD generátor je zařízení pro přímou výrobu elektrické energie z energie tepelné. Princip zařízení je založený na interakci rychle vodivého média (plyn, kapalina, plazma, tekutý kov) s magnetickým polem, což vede ke vzniku elektrického napětí. MHD generátory patří mezi netradiční a snad i perspektivní způsoby výroby elektrické energie. Jeho…

Malá vodní elektrárna

Mezi malé vodní elektrárny řadíme zpravidla vodní elektrárny, jejichž výkon je menší než 10 MW. Jejich význam spočívá v tom, že umožňují využít hydroenergetický potenciál i malých vodních toků. Celkový technicky využitelný potenciál malých vodních elektráren v České republice je 1,6 TWh ročně, z toho je využito 0,4 TWh za rok.

Manometr

Přístroj na měření tlaku. Tvorba páry v kotli je izobarický děj, to znamená, že probíhá při konstantním tlaku. Je proto přesné určení tlaku v kotli důležitým provozním údajem. Jelikož se při najíždění kotle mění tlak z atmosférické hodnoty až na plný provozní tlak, musí systém měření tlaku pracovat spolehlivě v celém rozsahu včetně rezervy dané tlakovou zkouškou.

Maxwellovy rovnice

Základní rovnice pro elektromagnetické pole a vztahy mezi jeho charakteristickými veličinami.

Mazut

Mazut představuje zbytek po atmosférické destilaci ropy. Používá se jako palivo nebo se vakuově destiluje na olejové frakce (zbývá asfalt).

Mechanická energie

Je to souhrnný název pro různé typy energie pohybu a vzájemného působení těles (např.: energie kinetická, potenciální, atd.).

Měnírna

Měnírna patří mezi elektrické stanice. Slouží k přeměně druhu proudu nebo ke změně kmitočtu střídavého elektrického proudu.

Měření a regulace

Měření a regulace je častý pojem v elektrárenství. Jedná se vlastně o proces určování velikosti fyzikálních veličin (počet otáček, rychlost, tlak, teplota, vlhkost) a jejich porovnání s požadovanými hodnotami. Při manuálním procesu měření a regulace sleduje pracovník údaje měřidel a podle nich nastavuje regulační orgány (ventily, odpory atd.). Při automatickém procesu…

Mezisklad vyhořelého jaderného paliva

Mezisklad vyhořelého jaderného paliva (MSVP) je zařízení pro dlouhodobější skladování (cca 10 až 50 let) vyhořelého jaderného paliva. Jedná se o skladování po vyjmutí paliva z tzv. bazénu skladování u jaderného reaktoru a před jeho konečným uložením do hlubinného úložiště. Vyhořelé jaderné palivo je vysoce radioaktivní a navíc uvolňuje určité množství zbytkového tepla. Z toho…

Mlecí okruh

Okruh, v němž dochází k rozemletí tuhého paliva nebo vápence na jemné částice (viz heslo vápencová suspenze). Všechna zařízení určená pro přípravu uhelného prášku tvoří mlecí okruh. Před rozemletím se uhlí suší spalinami nebo horkým vzduchem. Mlecí okruh s přímým foukáním prášku do kotle dodává uhlí ze zásobníku přes podavač do mlýna a odtud přes třídič přímo do hořáku. Někdy se…

Mlecí zařízení

Mlecí zařízení jsou všechny části mlecího okruhu: zásobník surového uhlí, podavač zajišťující dopravu uhlí do mlýna, mlýn, v němž se mele kusové uhlí na prášek, třídič, který vrací příliš hrubé kusy zpět do okruhu, a potrubní dopravní systém s ventilátorem.

Moderátor

Moderátor je materiál účinně zpomalující neutrony. Nejlépe zpomalují neutrony prvky, jejichž hmotnost jádra je srovnatelná s hmotností neutronu - tedy lehká jádra. Výborným moderátorem je vodík, a tedy i voda, protože v jedné molekule vody jsou obsaženy 2 atomy vodíku a 1 atom kyslíku. Výborným moderátorem je rovněž těžká voda, grafit a berylium. Jiné lehké prvky se nepoužívají, protože neutrony nejen…

1 2

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu