Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Kapalné výpusti

Kapalné výpusti jsou vedlejší produkty výroby, které se dále ekonomicky nevyužívají.

Kapalný radioaktivní odpad

Kapalný radioaktivní odpad se v jaderných elektrárnách zpracovává buď bitumenací nebo cementací do 200 l sudů, které jsou ukládány v úložišti. Další metodou, která se také používá je vitrifikace.

Kaplanova turbína

Přetlaková turbína (tlak před oběžným kolem je větší než za oběžným kolem). V základním provedení je výborně regulovatelná natáčením lopatek. Přestože je výrobně náročná, patří u nás mezi nejrozšířenější turbíny. Používá se pro velké průtoky a malé spády, max. asi do 70 m. Na obrázku je kolenová Kaplanova turbína firmy HYDROHROM, vhodná pro použití v malých vodních elektrárnách.…

Karbonizace

Karbonizace je pyrolytický rozklad organických látek bez přístupu vzduchu a za vzniku tuhých, kapalných a plynných produktů. Podle konečné teploty rozkladu vzduchu je karbonizace například uhlí nízkotepelná (do 600 °C) a vysokotepelná (do 1 200 °C). Produkty karbonizace jsou například dehet a karbonizační plyn.

Kation

Kladně nabitý kation (Na+, Cu2+, Ce4+), vznikne, když elektricky neutrální atom ztratí ionizací elektron. Kation se v elektrickém poli pohybuje k záporně nabité elektrodě (katodě). Kationy od katody přijímají elektrony - redukují se.

Katoda

Katoda je záporná elektroda. Při elektrochemických procesech přitahuje iony s kladným nábojem - kationy.

Kinetická energie

Energie kinetická je spojena s pohybem (např. auta nebo střely). Těleso má kinetickou energii 1 joule, jestliže má hmotnost 2 kg a pohybuje se rychlostí 1 m/s.

Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony představují spolu s Ohmovým zákonem základy teorie elektrických obvodů. Jeho první zákon říká, že celkový proud přicházející do uzlu je roven celkovému proudu vycházejícímu. Podle druhého zákona je součet součinů odporu a proudu pro každý elektrický prvek v obvodu roven elektromotorickému (napájecímu) napětí použitému v obvodu.

Klasická elektrárna

Elektrárna pracující v parním cyklu, využívající fosilní palivo. Podle druhu paliva rozlišujeme elektrárnu uhelnou, elektrárnu na topný olej nebo elektrárnu na zemní plyn. Další dělení závisí na spalovacím zařízení a na uspořádání parního cyklu (viz též heslo Uhelná parní elektrárna).

Klimatizace

Klimatizace všeobecně nám upravuje čistotu ovzduší a tepelný stav prostředí v obytných, společenských a průmyslových prostorech.

Kogenerace

Kombinovaný proces výroby elektrické energie a použitelného tepla, často využívaný v paroplynových zařízeních. Kogenerační jednotka spalující zemní plyn sestává ze spalovací plynové turbíny, spalinového kotle a parního turbosoustrojí. Teplo o nízké teplotě se využívá k ohřevu užitkové vody a k vytápění.

Koks

Koks se vyrábí v koksárnách karbonizací uhlí zahříváním bez přístupu vzduchu. Koks se pak zčásti dopravuje do hutí, kde hraje důležitou úlohu při tavení železa na výrobu oceli, zčásti se rozváží jako nejkvalitnější palivové uhlí.

Koksárna

V koksárnách se uhlí karbonizuje zahříváním bez přístupu vzduchu na energetický koncentrát (téměř čistý uhlík). Koks se pak zčásti dopravuje do hutí, kde hraje důležitou úlohu při tavení železa na výrobu oceli, zčásti se rozváží jako nejkvalitnější palivové uhlí.

Kolektor

Kolektor je všeobecně sběrač nebo sběrná komora a v oboru výroby elektrické energie se používá ve dvou významech. Za prvé je to potrubí většího průměru do kterého jsou zaústěny potrubí menšího průměru, např. kolektor páry nebo kolektor napájecí vody. Druhý význam je sluneční kolektor, tj. zařízení sloužící k zachycení sluneční zářivé energie a její přeměně na jiné formy energie.

Kolesové rýpadlo

Kolesové rýpadlo je zařízení, které se používá pro odstranění nadložních vrstev horniny nad uhelnou slojí v povrchových dolech (pro tuto činnost se též používá tzv. korečkové rypadlo). Rovněž se používá pro těžbu uhlí v těchto dolech.

1 2 3 následující

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu