Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Jaderná bezpečnost

Jaderná bezpečnost je stav a schopnost jaderného zařízení a jeho obsluhy zabránit nekontrolovatelnému rozvoji štěpné řetězové reakce a nedovolenému úniku radioaktivních látek a ionizujícího záření do životního prostředí.

Jaderná elektrárna

Je elektrárna, ve které jsou zdrojem tepla jaderné reakce probíhající v reaktoru. Jaderná elektrárna bývá často označována podle typu reaktoru (např. výraz “jaderná elektrárna VVER“ znamená, že v jaderné elektrárně jsou umístěny reaktory typu VVER).

Jaderná energetika

Část energetiky využívající k výrobě elektrické energie jadernou energii.

Jaderná energie

Je to energie založená na vazebných silách atomového jádra. Jadernou energii lze uvolnit buď štěpením těžkých jader, nebo slučováním (fúzí) velmi lehkých jader. Jaderná energie se využívá zejména v jaderných elektrárnách.

Jaderná reakce

Jaderná reakce je proces, kdy při vzájemné interakci dvou jaderných částic vznikají jiné částice. Z praktického hlediska je nejdůležitější reakce, kdy na terčíkové jádro X nalétává částice a (například neutron) a vzniká nové jádro Y a částice b. Při jaderné reakci se zachovává elektrický náboj, počet nukleonů a platí zákon zachování energie.

Jaderný reaktor

V jaderném reaktoru dochází k uvolnění jaderné energie a její přeměně na energii tepelnou. Zdrojem energie je kontrolovaná štěpná řetězová reakce v jaderném palivu. Jaderné reakce probíhající v reaktoru jsou zároveň zdrojem radioaktivního záření.

Jádro atomu

Jádro atomu je velmi malé ve srovnání s celým atomem. Přesto je v něm soustředěna téměř celá hmotnost atomu. Protony jsou totiž 1836 krát a neutrony 1838 krát těžší než elektrony, které tvoří obal. Hmotnost jádra je dána součtem hmotností protonů a neutronů, které ho tvoří. Počet těchto částic určuje hmotnostní číslo. Jádro je elektricky kladně nabito, protože protony nesou kladný…

Jalový výkon

Jalový elektrický výkon je jednou ze složek zdánlivého výkonu (viz též heslo činný výkon). Jeho jednotkou je voltampér reaktanční [VAr] a je to výkon, který se zúčastňuje na vytváření magnetického pole.

Jednotky SI

"Mezinárodní soustava jednotek SI (System International) platí jako celek od 1.1.1980. Hlavní jednotky SI : 1. základní - metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela; 2. doplňkové - radián, steradián; 3. odvozené - hertz, newton, pascal, ,joule, watt, coulomb, volt, farad, ohm, siemens, weber, henry, tesla, lumen, lux, becquerel, gray (samostatný název); metr za sekundu, pascalsekunda, volt…

Jmenovité veličiny

Jsou veličiny, na které jsou navrhovány stroje, přístroje, vedení apod. Jedná se jak o veličiny elektrické (proud, napětí, odpor atd.), tak i o parametry mechanické, dynamické, tepelné apod.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu