Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Imise

Imise jsou charakterizovány množstvím a působením znečisťujících látek v prostředí a jsou vlastně důsledkem jejich emise. Například oxidy síry a dusíku za spalování fosilních paliv okyselují dešťovou vodu, přeměňují ji v kyselý déšť, který poškozuje rostliny a ovlivňuje škodlivě veškeré půdní procesy. Imise se staly vážným problémem ovlivňujícím samu existenci života na Zemi.

Insolace

Využití energie přímého slunečního záření je závislé nejen na výkonu slunečního záření dopadajícího na zemský povrch, ale i na celkové době denního slunečního svitu. K posouzení obou těchto faktorů slouží insolace, udávající celkové množství sluneční energie dopadající v daném místě za jednotku času na jednotku horizontálního povrchu.

Instalovaný elektrický výkon

Projektovaný elektrický výkon, který je elektrárna schopna za normálních podmínek dodávat spotřebiteli nebo do sítě.

Ionizace

Ionizace je změna elektricky neutrálních atomů na iony čili nosiče elektrického náboje. Nevodivé plynné prostředí se vlivem ionizace stává vodivým pro elektrický proud.

Ionizující záření

Ionizující záření je tvořeno částicemi nabitými, nenabitými nebo obojími a je schopno přímo nebo nepřímo ionizovat (tj. “odtrhovat jeden nebo více elektronů“) atomy nebo molekuly prostředí, kterým prochází. Záření s kterým se setkáváme má charakter částicový (částice alfa, částice beta, elektrony, protony a jiné) nebo vlnový (roentgenovo záření, gama záření).

Izolant

Izolant je každá látka s velmi malou elektrickou vodivostí, resp. s velmi velkým elektrickým odporem. Nejdokonalejším izolantem je vakuum.

Izoterma

Izoterma je termodynamická křivka v grafu stavových proměnných, např. objemu V a tlaku p. Pro ideální plyn lze izotermu vyjádřit vztahem p.V = konst. Pojem izoterma se používá také v meteorologii, kde označuje čáru zobrazující na mapě nebo grafu množinu bodů se stejnou teplotou ve stejnou dobu.

Izotermický děj

Izotermická změna stavu pracovní látky probíhá za stálé teploty pracovní látky. Rozlišujeme izotermickou expanzi, tj. zvětšování objemu plynu při stále stejné teplotě, a izotermickou kompresi, tj. stlačování plynu při konstantní teplotě. Při izotermické změně zůstává součin měrného objemu a tlaku plynu stále konstantní. Stlačíme-li např. daný objem plynu izotermicky na 20% původní veličiny,…

Izotop

Izotopy jsou nazývány atomy se stejným počtem protonů a rozdílným počtem neutronů. Mají velmi podobné chemické vlastnosti (díky stejnému elektronovému obalu).

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu