Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Galvanický článek

Galvanické články využívají chemickou reakci, při níž se uvolňuje energie ve formě elektrického pole. Při chemické reakci má molekula nově vzniklé sloučeniny menší energii než součet energií částí, z nichž vznikla. Galvanických článků existuje mnoho druhů. Některé se dají opakovaně nabíjet, protože elektrochemické děje, které v nich probíhají, jsou vratné. Galvanické články patří mezi primární…

Gama záření

Gama záření je vlastně elektromagnetické záření vysílané v důsledku různých procesů v atomovém jádře.

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárny využívají tepelné energie nitra Země, uvolňující se radioaktivním rozpadem izotopů v zemském magmatu. Produkují elektřinu na základě parního cyklu přeměnou tepelné (vnitřní) energie páry na mechanickou práci turbogenerátoru a posléze na elektrickou energii. Současný výkon všech geotermálních elektráren ve světě je asi 5,9 GW. Tyto elektrárny vyprodukují ročně přibližně…

Geotermální energie

Geotermální energie má svůj původ v tepelné energii nitra Země, která se uvolňuje radioaktivním rozpadem izotopů v zemském magmatu. Tuto energii lze využít buďto přímo k vytápění nebo prostřednictvím parního cyklu k výrobě elektrické energie (přeměnou tepelné energie páry na mechanickou práci rotoru turbogenerátoru a posléze na energii elektrickou). Geotermální energie se využívá…

Globální oteplování

Globální oteplování představuje postupné celkové oteplování klimatu na naší planetě. Globální oteplování je vlastně důsledkem tzv. skleníkového efektu, který souvisí se zvýšením koncentrace škodlivin ze spalování fosilních paliv, výfukových zplodin a některých chemických látek (freonů) v atmosféře. Také přízemní ozón podporuje vznik skleníkového efektu. Globální oteplování má za následek prudké…

Granulace

Proces náhlého ochlazení vytékající rozžhavené strusky s následnou změnou struktury strusky, vyvolanou vnitřním pnutím. Struska se rozpadá na drobné granule a kusy, které se snadno drtí na zrna vhodná k dalšímu transportu hydraulickým nebo pneumatickým systémem.

Granulační nádrž

Vodní nádrž, v níž se ochlazuje a tuhne roztavená struska přiváděná z výtavné části kotle. Je umístěna přímo pod dnem kotle. Granulační nádrž je ve spodní části ukončena výsypkou, umožňující odvádět zgranulovanou strusku hydraulickým systémem na složiště.

Granulační ohniště

V granulačním ohništi je teplota spalovacího procesu volena tak, že částečky shořelého paliva (popílek) se v proudu spalin sice natavují, ale rychle chladnou a granulují. Shromažďují se částečně ve výsypkách jednotlivých tahů kotle a v odlučovači popílku. Část jemného popílku však uniká se spalinami do ovzduší a tvoří škodlivé exhalace.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu