Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Fázor

Fázor je časový vektor střídavé sinusové veličiny (viz střídavé elektrotechnické veličiny)

Fázorový diagram

Fázorový diagram elektrického obvodu umožňuje zjistit jednoduchým způsobem vztahy mezi střídavými elektrotechnickými veličinami téhož obvodu, vzájemně vázanými např. Ohmovým zákonem. Součet nebo rozdíl dvou sinusových veličin stejného druhu a se stejným kmitočtem má opět sinusový průběh a týž kmitočet. Součet nebo rozdíl se musí provádět geometricky (vektorově), tj. pomocí rovnoběžníků. Fázorový…

Fermentor

Fermentor je vyhnívací nádrž, v níž dochází k anaerobní fermentaci neboli metanovému kvašení organických látek. Do fermentoru se přivádí čerstvá kejda (tekuté a tuhé výkaly hospodářských zvířat promíšené vodou). Výsledným produktem je bioplyn (viz biomasa) a tuhý zbytek, který lze dále využívat jako výborné hnojivo

Flemingovo pravidlo levé ruky

Pravidlo určující směr pohybu proudovodiče v magnetickém poli. Položíme-li levou ruku na vodič tak, aby prsty směřovaly po proudu a magnetické siločáry vstupovaly do dlaně, potom se vodič pohybuje ve směru palce

Fluidní kotel

Fluidní kotle umožňují spalovat mleté uhlí při nízké teplotě ve fluidním loži. Nízká teplota potlačuje tvorbu NOx, vznikající oxid siřičitý se váže přímo v ohništi přidáváním mletého vápence. Fluidní kotle tedy již splňují požadavky čisté technologie uhlí. Podle pracovního tlaku rozlišujeme atmosférické fluidní kotle a tlakové fluidní kotle.

Fluidní rošt

Pískové lože s tryskami, jimiž se přivádí primární spalovací vzduch. Ohřátý proudící vzduch vytváří nad fluidním roštem vrstvu, v níž se vznášejí částice rozemletého uhlí, popílku a vápence.

Fosilní paliva

Látky na bázi uhlíku a vodíku, vzniklé před miliony let v zemské kůře přetvořením organických látek. Podle skupenství rozlišujeme tuhá paliva (uhlí), kapalná paliva (ropa) a plynná fosilní paliva (zemní plyn). Spalováním fosilních paliv se uvolňuje tepelná energie.

Foton

Foton je elementární částice. Je to nejmenší kvantum elektromagnetického záření, které může být vyzářeno. Klidová hmotnost fotonu je nulová a foton se vždy pohybuje rychlostí světla.

Fotovoltaický článek

Fotovoltaické články slouží k přímé přeměně energie světelného záření (viz heslo sluneční energie) na elektrickou energii. V principu jde o tenké destičky z monokrystalických, polykrystalických či amorfních polovodičů, nejčastěji s přechodem P-N. Fotony slunečního záření jsou absorbovány ve vrstvě polovodiče, kde vytvářejí páry elektron-díra. Vnitřní elektrické pole náboje (viz…

Frakční odlučivost

Odlučivost tuhých částic z proudu plynu procházejícího cyklonovým odlučovačem v závislosti na velikosti částice. Frakční odlučivost s klesajícím poloměrem cyklonu vzrůstá, neboť roste odstředivá síla působící na hmotné částice.

Francisova turbína

Přetlaková vodní turbína (tlak před oběžným kolem je vyšší než za oběžným kolem). Reguluje se natáčením lopatek rozváděcího kola, lopatky oběžného kola jsou pevné. Je vhodná pro malé, střední i vysoké spády a patří mezi nejrozšířenější turbíny.

Frekvence elektrické sítě

Frekvence elektrické sítě je jednou z její důležitých charakteristik. U nás a v okolních státech má elektrická síť frekvenci 50 Hz, ale jsou i státy s jinou frekvencí (např. část Japonska a USA - 60 Hz).

Freony

Freony jsou nízkovroucí fluorované alkany obsahující též jiné halogeny, např. chlór (CF2Cl2, CHClF2, CCl2FCClF2). Freony se vyznačují nehořlavostí, chemickou stabilitou a nízkou toxicitou. Použití: chladící média do ledniček, nosná média pro aerosolové použití v parfémech, insekticidní a čistící prostředky a některé druhy freonů se používaly k výrobě fluoroplastů. Freony se dříve široce používaly, ale…

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu