Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Elektromagnetická energie

Energie elektromagnetického pole, která může být při jeho změně předávána například nabitým částicím.

Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce je důsledkem vzájemného silového působení elektrického a magnetického pole. Jestliže pohybujeme elektrickým vodičem v magnetickém poli tak, že protínáme magnetické indukční čáry, vzniká na koncích vodiče indukované elektrické napětí. Je-li vodič zapojen do uzavřeného obvodu, protéká jím elektrický proud. Podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce platí, že…

Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole je jednou z forem projevů hmoty a představuje vzájemně ovlivňující se proměnné elektrické pole a magnetické pole. Jeho prostřednictvím se uskutečňuje působení mezi elektricky nabitými částicemi. Vzájemný vztah elektrického a magnetického pole je v tom, že libovolná změna jednoho z polí má za následek vznik druhého pole. Elektromagnetické pole se v prostoru…

Elektromagnetické záření

Elektromagnetické záření se projevuje elektromagnetickými vlnami, které se v prostředí šíří konečnou rychlostí závisející od vlastností prostředí. Elektromagnetické vlny se široce využívají v rádiové technice, radiolokaci, televizním přenosu, medicíně, biologii, fyzice, astronomii a dalších oblastech vědy a techniky.

Elektromotor

Elektromotor je točivý elektrický stroj, který přeměňuje elektrickou energii na mechanickou práci a zajišťuje pohon různých technologických zařízení - čerpadel, kompresorů, ventilátorů apod. Elektromotor je indukční točivý elektrický stroj, který má magnetický obvod rozdělený malou vzduchovou mezerou na stator a rotor. Indukční motor, podobně jako transformátor, pracuje na principu elektromagnetické…

Elektron

Slovo pochází z Řecka (elektron = jantar). U jantaru byly prvně pozorovány elektrické vlastnosti. Proto elementární částice nesoucí jednotkový záporný elektrický náboj byla pojmenována elektron. Elektrony se vyskytují v tzv. elektronovém obalu atomu, který obklopuje jádro atomu. Počet elektronů v obalu je u elektricky neutrálního atomu roven počtu protonů v jádře. Např. uran obsahuje v jádře 92 protonů.…

Elektronika

Elektronika je vědní obor jehož předmětem je výzkum zákonitostí působení elektronů a dalších nabitých částic s elektromagnetickým polem a rozpracování metod konstrukce elektronických přístrojů, ve kterých se toto působení používá pro přeměnu elektromagnetické energie s cílem přenosu, zpracování a uchování informací, automatizace výrobních procesů, konstrukce energetických zařízení a podobně. Elektronika…

Elektrostatický odlučovač popílku

Zařízení, v němž působením elektrostatického pole získávají částečky popílku záporný náboj a jsou sbírány na kladných deskových elektrodách. Občasným oklepem deskových elektrod padají shluky popílku do výsypky.

Elektrostatika

Elektrostatika je vědní obor o elektrických jevech při nichž nevzniká elektrický proud, tj. zabývá se studiem elektrostatických polí

Elektrotechnika

Elektrotechnika je vědní a technický obor, který se zabývá výrobou, rozvodem a přeměnou elektrické energie v jiné druhy energie, konstrukcí sdělovacích, zabezpečovacích, výpočetních a jiných elektrických zařízení. Podle hodnot proudu a napětí se dělí na elektrotechniku silnoproudou a slaboproudou.

Elementární částice

Jsou tak nazývány částice, které jsou dále nedělitelné a podle dřívějších představ nemají vnitřní strukturu. Vnitřní strukturu některých z nich a vlastnosti těchto částic popisuje současná teorie v rámci kvantové mechaniky. Každá elementární částice je charakterizována klidovou hmotností, klidovou energií, elektrickým nábojem, dobou života, spinem a dalšími kvantovými čísly.…

Emise

Emise je z fyzikálního hlediska proces vysílání částic (záření) látkou, přičemž nejčastěji se jedná o emisi elektronů. Podle druhu dodané energie se rozlišuje emise tepelná (termoemise), emise světelná, emise fotoelektrická (fotoemise), emise sekundární a autoemise.

Emise škodlivin

Emise škodlivin představují vypouštění škodlivých znečisťujících látek ze zdroje do ovzduší. Škodliviny anorganického a organického původu unikají téměř při všech průmyslových výrobách

Endotermická reakce

Pro uskutečnění endotermické reakce (chemické, jaderné) musíme dodávat energii (většinou tepelnou). V opačném případě se jedná o reakci exotermickou.

Energetická soustava

Energetická soustava je soubor výroben energie (elektrické, tepelné) se zařízeními pro rozvod a spotřebu této energie. Energetickou soustavu je možno členit na elektrizační soustavu a teplofikační soustavu.

předchozí 1 2 3 4

© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu