Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Ejektor

Ejektor nebo též vývěva patří mezi proudová čerpadla. Je to v podstatě odsávací tryskové čerpací zařízení, které je poháněno proudem vody, plynu nebo páry. Statická energie hnacího prostředí se mění v trysce na dynamickou a v difuzorech opět na tlakovou energii. Odsávaná látka se přivádí do prostoru těsně za tryskou. Podle typu pracovního média se rozlišují paroproudové, vodoproudové a kombinované ejektory.…

Ekologie

Ekologie je obor zabývající se ochranou životního prostředí před negativními vlivy průmyslových, zemědělských a jiných činností člověka. Možno ji také definovat jako nauku o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím.

Ekonomizér

Výměník využívající teplo spalin o nízké teplotě k předehřívání napájecí vody. Ekonomizér je složen z trubkových hadů, jimiž protéká ohřívaná voda. Je zavěšen v tahu kotle obvykle před ohřívákem vzduchu a je ohříván proudícími spalinami. Analogický termín je předehřívák napájecí vody.

Ekosystém

Ekosystém je systém živých organismů a jejich neživého prostředí. Mezi organismy a prostředím probíhá výměna hmoty a energie. Je to systém v určité rovnováze schopný samostatné existence. Zahrnuje především půdu, podnebí, producenty - rostliny, konzumenty - živočichy a člověka a rozkladné organismy. Úplný ekosystém musí zahrnovat všechny tyto složky.

Ekvivalentní dávka

Ekvivalentní dávka (dříve dávkový ekvivalent) představuje podíl množství energie ionizujícího záření pohlcené v organické látce a hmotnosti této látky. Jednotkou dávky je jeden Sievert [Sv].

Elektrárna

Průmyslové zařízení k výrobě elektrické energie transformací části dodávané energie (nejčastěji tepelné, jaderné, vodní, větrné, atd.) na elektrickou energii.

Elektrárny s MHD generátorem

Začátky využití principu Magnetohydrodynamického generátoru na výrobu elektrické energie souvisí s Faradayovým objevem zákonu elektromagnetické indukce a sahají k jeho pokusům v roce 1831. Faraday při svých pokusech měřil potenciál mezi dvěmi elektrodami ponořenými do řeky Temže, tj. do proudící vody v magnetickém poli země. Pokusy byly neúspěšné. Seriózní práce na průmyslovém…

Elektrická energie

Elektrická energie je energie ve formě elektrického proudu a elektrického napětí. Její podstatou je tok volných elektronů při vodivém spojení míst s rozdílným elektrickým potenciálem.

Elektrická kapacita

Elektrická kapacita je poměr velikosti elektrického náboje k hodnotě elektrického napětí v elektrickém kondenzátoru. Měřením bylo zjištěno, že při zvyšování velikosti náboje roste i hodnota napětí a tak tento poměr zůstává stejný. Jednotkou kapacity je Farad.

Elektrická přípojka

Elektrické přípojka je zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ni odbočením od vedení distribuční sítě směrem k odběrateli a je určeno k připojení odběrných elektrických zařízení.

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost je převrácená hodnota elektrického odporu. Je označována písmenem G a její základní jednotkou je Siemens.

Elektrické napětí

Elektrické napětí je mírou práce, kterou vykonají síly působící na jednotkový náboj při jeho přenosu po určité dráze. Jeho základní jednotkou je jeden volt [V].

Elektrické pole

Jedná se o silové pole, jehož základní vlastností je schopnost působit na elektrický náboj, který se v něm nachází, silou nezávislou na rychlosti náboje. Základní charakteristikou elektrického pole je jeho napětí, které určuje sílu působící v daném bodě pole na elektrický náboj. Elektrické pole je matematicky popsáno rovnicemi Maxwella.

Elektrické stanice

Elektrické stanice jsou součástí elektrického rozvodu a rozdělují se na transformovny, spínací stanice a měnírny. V transformovnách se transformuje napětí na jinou velikost a rozvádí se elektrická energie při různém napětí. Ze spínacích stanic se rozvádí elektrická energie při stejném napětí. Měnírny jsou určeny na usměrňování střídavého proudu na stejnosměrný (případně naopak).…

Elektrický generátor

Elektrický generátor slouží k výrobě elektrické energie. Mechanická energie hřídele (rotoru) je v generátoru přeměněna na energii elektrickou. Je-li to elektrická energie střídavá jedná se o alternátor, je-li stejnosměrná hovoříme o dynamu.

1 2 3 následující

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu