Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Denoxidace

Odstraňování oxidů dusíku ze spalin.

Deponát

Deponát je směs popele a energosádrovce zvlhčená asi 25% vody. Takto zpracovaná hmota má pouze mírně sníženou vyluhovatelnost škodlivin oproti původním složkám. Díky různé velikosti částic popílku, strusky a energosádrovce je asi desetkrát snížena propustnost vrstvy ve srovnání s vrstvami samostatných složek deponátu.

Derivační kanál

K využití energie vodního toku je třeba soustředit spád na některém místě využívaného úseku. Nejčastější je vzdutí hladiny vybudováním jezu nebo přehrady v korytě vodního toku. Jinou možností je odvedení části toku derivačním kanálem, jehož sklon je menší než průměrný sklon řečiště, čímž se na konci derivačního kanálu vytvoří spád mezi tímto kanálem a původním řečištěm.

Deuterium

Deuterium je izotop vodíku, který má výborné moderační vlastnosti. Vodu v jejíchž molekulách H2O je namísto “obyčejného“ izotopu vodíku právě deuterium nazýváme těžká voda.

Diagram zatížení

Diagram zatížení představuje důležité grafické znázornění závislosti elektrického výkonu na čase. V praxi se využívá závislost elektrického výkonu elektrárny, části energetické soustavy, soustavy jako celku a podobně. Sledovaným obdobím může být den (24 hodin), týden atd.

Dieselgenerátor

Dieselgenerátor je elektrický stroj sloužící k výrobě elektrické energie, přičemž jako pohon se používá vznětový (dieselův) motor. Prakticky všechny dieselgenerátory produkují střídavý elektrický proud a jedná se tedy o dieselalternátory. Tato zařízení se používají na elektrárnách jako zdroje zajištěného napájení důležitých systémů.

Distribuční soustava

"Distribuční soustava (DS) je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení, sloužící k zajištění distribuce energie na vymezeném území ČR; navazuje na soustavu přenosovou či přepravní."

Dočasně radioaktivní odpad

Dočasně radioaktivní odpad obsahuje pouze radionuklidy velmi krátkého poločasu rozpadu.

Drtič strusky

Zařízení k rozdrcení ztuhlé strusky na malé částice umožňující další manipulaci.

Druhotný energetický zdroj

Druhotným energetickým zdrojem rozumíme využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál je využíván v energetickém hospodářství.

Dřevěné uhlí

Dřevěné uhlí je záměrně karbonizované, tj. bez přístupu vzduchu “prouhelněné“, dřevo. Má větší výhřevnost než dřevo.

Dynamo

Dynamo je elektrický stroj - generátor, který mění mechanickou energii na elektrickou energii a vyrábí tak stejnosměrný elektrický proud a napětí. Činnost dynama je založena na elektromagnetické indukci. Budící proud ve statorovém vinutí vyvolá ve statoru magnetický tok. Ve vinutí rotoru se při jeho otáčení v magnetickém poli indukuje střídavé elektrické napětí, které se komutátorem, upevněným na hřídeli…

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu