Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Carnotizace cyklu

Využití regenerace tepla v reálném tepelném oběhu tak, aby se co nejvíce přiblížil Carnotovu cyklu. V případě parního cyklu se postupně odebírá v průběhu expanze část páry z turbíny a zavádí se do regeneračního ohříváku, kde ohřívá napájecí vodu z kondenzátoru. Mezi carnotizační opatření lze zařadit i přihřívání páry.

Cementace

Cementace je způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů vznikajících při provozu jaderné elektrárny. Metoda je založená na vázání vody, obsažené v kapalných radioaktivních odpadech, cementem.

Centrální zásobování teplem (CZT)

O centrálním zásobování hovoříme, jestliže je dodávka tepla zajišťována soustavou z ústředního zdroje tepla (teplárny, výtopny).

Cirkulace

Cirkulace je oběh proudící látky zpravidla uzavřenou smyčkou.

Cirkulační čerpadlo

Cirkulační čerpadlo je stroj na zabezpečení cirkulace určitého média v uzavřeném okruhu.

Cyklon

Zařízení ve tvaru převráceného kužele, v němž se na principu odstředivé síly odlučují hrubší tuhé částice z proudu plynu. Spaliny obsahující popílek se do cyklonu přivádějí tangenciálně velkou rychlostí, částice se odstředí a spadnou do výsypky. Vyčištěný plyn se odvádí středem k dalšímu zpracování.

Černé uhlí

Pevné fosilní palivo s relativně vysokou výhřevností (~33,04 GJ/t). Oproti hnědému uhlí je černé uhlí geologicky starší.

Čerpadlo

"Čerpadlo je stroj na dopravu kapalin a dalších materiálů v tekutém stavu (např. betonu). Čerpadla se rozdělují na: hydrodynamické - odstředivé, axiální, obvodové, labyrintové, kombinované; hydrostatické - rotační (zubové, vřetenové a další), s kmitavým pohybem (pístové, membránové a další), s jiným pohybem; ostatní - proudové, plynotlakové, mamutí, elektromagnetické. "

Činný výkon

Činný elektrický výkon je jednou ze složek zdánlivého výkonu . Je to výkon, který se nevratně přeměnní na jinou formu energie. Jeho jednotkou je watt [W].

Čisté technologie uhlí

Moderní metody využití uhlí jako primárního zdroje energie, zaměřené na maximální využití s minimálními negativními účinky na životní prostředí. Uhlí se spaluje v moderních fluidních kotlích nebo se zpracovává ve splyňovacích jednotkách (viz zplyňování uhlí). Typická je kogenerativní výroba užitečného tepla a elektrické energie v paroplynových cyklech.

Čistý elektrický výkon

Jedná se vlastně o elektrický výkon, který elektrárna dodává do elektrické sítě. Elektrický výkon, který za normálních provozních podmínek produkuje elektrárna je však vyšší o tzv. vlastní spotřebu elektrické energie a nazývá se hrubý elektrický výkon. Vlastní spotřeba elektrické energie představuje spotřebu technologických zařízení samotné elektrárny.

Chemická energie

Chemická energie se uvolňuje na úkor vazeb atomů a molekul spalovaných látek. V největší míře ji využíváme formou spalování fosilních paliv a v menší míře v elektrochemických palivových článcích.

Chemická reakce

Chemická reakce je děj spočívající v rozpadu výchozích molekul nebo iontů a ve tvorbě nových. Dochází k ní, jestliže molekuly výchozích látek (reaktantů) obsahují relativně slabou vazbu, takže reaktanty jsou za daných podmínek nestálé. Když se takové molekuly vhodným způsobem srazí (záleží na geometrii a energii srážky), staré vazby se přeruší, vznikne na velmi krátkou dobu přechodový…

Chladicí věž

Tepelný výměník, v němž se předává teplo chladicí vody z kondenzátoru do okolního vzduchu. Nejpoužívanější jsou chladicí věže s přirozeným tahem, charakterizované tahovým komínem z železobetonového hyperboloidního pláště. Přiváděná voda je rozstřikována na drobné kapičky, které jsou ochlazovány proudem stoupajícího vzduchu. Dalším typem chladících věží jsou ventilátorové chladicí…

Chladivo

Chladivo v reaktoru odvádí teplo z aktivní zóny. Jako chladivo lze použít plyny, kapaliny, tekuté kovy a roztavené soli. Chladivo musí mít tyto vlastnosti - dobré tepelné vlastnosti, vysoký bod varu, nízkou teplotu tavení, nízkou pořizovací cenu. V jaderné energetice se dnes používají především tato chladiva: CO2, voda, těžká voda

1 2

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu