Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Bahník = odkalovač

Nejníže položená část kotle, v níž se shromažďují nečistoty. Čas od času lze tento prostor vypustit (odkalení kotle). Do kotle se sice přivádí upravená napájecí voda, ale jelikož se odvádí čistá pára, koncentrace nečistot postupně roste.

Bánkiho turbína

Rovnotlaká vodní turbína (stejný tlak před turbínou i za turbínou) s dvojnásobným průtokem vody (voda protéká oběžné kolo), výrobně nenáročná. Použití vhodné pro malé vodní elektrárny.

Barbotážní věž

Barbotážní věž nebo také barbotážní vakuový systém lokalizace havárie byl vyvinut pro standardní blok jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440. Systém pozůstává z hermetických prostorů (hermetických boxů) s rovnými stěnami, ve kterých je umístěné zařízení reaktoru a potrubí primárního okruhu, a z lokalizačního plynojemu, spojeného s hermetickými prostory koridorem.…

Bezdrátový přenos elektrické energie

Bezdrátový přenos elektrické energie je založen na tom, že namísto vodiče se využívá jako nosiče energie elektromagnetická vlna (viz elektromagnetické záření). Podle použité frekvence se dají tyto technologie rozdělit na mikrovlnné a laserové přenosy (viz též laser). Mikrovlnné přenosy mají celkovou účinnost asi 50 %, zatímco laserový přenos má účinnost jen asi 2 %. Přenosová frekvence mikrovlnných…

Bezpečnostní pásmo

Bezpečnostní pásmo je prostor v bezprostřední blízkosti energetického zařízení, určený k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Bimetal

Bimetal neboli dvojkov - většinou dva kovy s rozdílným činitelem tepelné roztažnosti naválcované na sebe. Při zahřátí se proužek z bimetalu prohne.

Biocidní látky

Látky ničící živé organismy. Přidávají se do chladicích okruhů elektráren k zabránění růstu řas a jiných organismů (chlór, fosforečnany).

Biologická ochrana

Biologická ochrana je pojem obecně zahrnující fyzickou ochranu organizmu před negativním účinkem ionizujícího záření v jaderných elektrárnách, jaderných laboratořích, nemocnicích a podobně. Materiálem pro biologickou ochranu slouží beton, voda, železo, olovo a podobně.

Biomasa

Biomasa je látka rostlinného nebo živočišného původu. Pro energetické účely se buď záměrně získává pěstováním rostlin nebo chovem živočichů, či vzniká jako odpad. Biomasa slouží přímo jako palivo (např. palivové dříví) nebo jako surovina pro výrobu plynných, kapalných či tuhých paliv (bioplyn neboli metan produkovaný bakteriemi rozkládajícími organické látky, bionafta, biobrikety).

Bitumenace

Bitumenace je způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů vznikajících při provozu jaderné elektrárny. Metoda spočívá v odpaření kapaliny a rozmíchání suchého zbytku s roztaveným bitumenem nebo s bitumenovou emulzí. Bitumen je organická látka (živice) podobná asfaltu. Výhody této metody jsou v objemové redukci výsledného produktu (redukční faktor cca 2) a jeho nízká vyluhovatelnost ve vodě.…

Briketárna

V briketárnách se profukováním horkým vzduchem fluidizuje uhelný prach (mour) a ze vzniklé hmoty, zbavené kouřotvorných dehtů, se lisují brikety.

Brikety

Brikety představují zušlechtěnou, geometricky tvarovanou formu uhlí vhodnou ke spalování zejména v domácnostech a menších provozech.

Budící soustava

Budící soustava alternátoru je soubor zařízení, které zabezpečuje dodávku stejnosměrného budícího proudu do rotorového vinutí pro vytvoření magnetického pole v alternátoru. Velikost tohoto proudu určuje hodnotu výstupního napětí alternátoru a pokud je alternátor připojený k elektrizační soustavě, tak i velikost jalového výkonu alternátoru. Zdrojem budícího proudu mohou být principiálně…

Budící vinutí

Budící vinutí je elektrické vinutí rotoru alternátoru, které je součástí budící soustavy. Budícím vinutím protéká stejnosměrný budící proud, který tak vytváří magnetické pole v alternátoru.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu