Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Výroba elektrické energie

Pojem “výroba elektrické energie” je vlastně nesprávný, protože ze zákona zachování energie vyplývá, že žádnou energii nelze vyrobit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

Výsypka

Zařízení určené k dočasnému ukládání sypkého materiálu. V uhelné elektrárně se vyskytují výsypky na škváru, popel či popílek. Výsypka má tvar válce nebo hranolu s vertikální osou. Spodní část výsypky je ukončena obráceným kuželem nebo jehlanem, takže se materiál vlivem gravitace sesouvá na dno výsypky, uzavřené uzávěrem. Při otevřeném uzávěru se výsypka vyprazdňuje.

Vytápění

Vytápění představuje souhrn zařízení zajišťujících v chladném období příznivé tepelné poměry v uzavřených prostorách. Vytápění můžeme rozlišit jako místní (na uhlí, koks, dřevo, plynové nebo elektrické) nebo ústřední (teplovzdušné, parní, teplovodní).

Výtopna

Výtopna je energetické zařízení určené k dodávce tepla ve formě páry, horké nebo teplé vody bez předchozího využití k výrobě elektrické energie. V současné době převažují výtopny vytápěné zemním plynem. Zemní plyn se do České republiky dováží a jeho cena bezpochyby poroste. Pouhé využití k vytápění je nehospodárné a v budoucnu by mělo být nahrazeno kogenerační výrobou tepla ve spalinovém kotli a produkcí…

Využití slunečního kolektoru

Sluneční kolektor upevněný na střeše rodinného domku slouží k ohřevu užitkové vody a k vytápění. Je zpravidla zálohován elektrickým nebo plynovým kotlem.

Vzduchový ventilátor

Stroj na stlačování vzduchu pracující při menším poměru výstupního a vstupního tlaku než 1,1. V elektrárnách na fosilní paliva slouží k dopravě vzduchu do spalovacího prostoru nebo do hořáků. Podle konstrukce rozlišujeme radiální a axiální provedení.

Vznětový motor

"Vznětový dieselův (viz Diesel Rudolf) motor představuje pohon důležitých zdrojů elektrické energie pro bezpečnostně významné systémy na jaderných elektrárnách - dieselgenerátory. Princip činnosti je následující: 1. píst nasává do pracovního prostoru (válce) čistý vzduch otevřeným sacím ventilem; 2. ventil se uzavírá a píst prudce stlačuje vzduch až na tlak okolo 4 MPa, což jej ohřeje na teplotu…

Wellsova vzduchová turbína

Turbína, jejíž lopatky tvoří části válcové plochy s osou rovnoběžnou s osou turbíny. Hlavní předností této turbíny je, že její funkce nezávisí na směru přicházejícího větru.

Zajištěné napájení

Zajištěným napájením určitým médiem (elektrickou energií, vodou apod.) nazýváme napájení zabezpečené při každém provozním nebo havarijním stavu zařízení. Zabezpečeným napájením se vybavují zejména spotřebiče důležité pro bezpečnost (jadernou, požární, klasickou) daného zařízení.

Základní zatížení

Základní zatížení se na diagramu zatížení nachází pod pološpičkovým zatížením. Tato část zatížení je pokrývaná velkými jadernými a tepelnými elektrárnami, tj. elektrárnami s velkým výkonem a poměrně vysokou účinností.

Zákon termodynamiky

Viz heslo Hlavní věta termodynamiky.

Zákon zachování energie

Zákon o zachování energie říká, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie. Za první rozhodující znění zákona o zachování energie včetně matematického vyjádření pro vzájemné přeměny energií bylo po staletí trvajícím sporu fyziků s filozofy vyřčeno až 23. 7. 1847 na zasedání Berlínské fyzikální společnosti z úst německého vědce H. Helnholtze (1821…

Zářivá energie

Zářivá energie se projevuje jako elektromagnetické vlny (viz heslo Elektromagnetické záření) nejrůznějších vlnových délek od centimetrových mikrovln, přes infračervené, viditelné a ultrafialové záření až po tvrdé záření kosmické.

Zásobování teplem

Nebo též centralizované zásobování teplem (viz heslo Vytápění).

Zavodňovací kolektory

Potrubí, v němž se shromažďuje voda přiváděná zavodňovacími trubkami z parního bubnu do varnic. Kolektory jsou uspořádány horizontálně a rozvádějí vodu na vstupní hrdla vertikálních varnic

předchozí 1 2 3 ... 34 35 36 37

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu