Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Vodní dílo

Vodní dílo představuje souhrn staveb a zařízení, které mění povahu vodního toku, upravují ho nebo slouží k přivádění, vedení a odvodu vody. Vodní dílo umožňuje hospodárné využití vody například pro účely energetické, plavební, pro zásobování vodou a podobně. Součástí energetického vodního díla může být vodní elektrárna.

Vodní elektrárna

"Vodní elektrárna využívá energie vodního toku (vodní energie) k výrobě elektrické energie. Podle výše spádu se dělí na: nízkotlaké - do výše spádu 25 m bez přívodního potrubí ; středotlaké - výše spádu 25 až 100 m s přívodním potrubím; vysokotlaké - výše spádu nad 100 m. "

Vodní energetika

Část energetiky využívající k výrobě elektrické energie vodní energii. Jedná se tedy o výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách.

Vodní energie

Vodní energie je vlastně potenciální a kinetická energie vodního toku. Tento druh energie se k její přeměně na elektrickou energii využívá ve vodních elektrárnách.

Vodní kolo

Vodní kolo je nejstarší vodní motor. Představuje obvykle dřevěné kolo, uložené na vodorovném hřídeli a opatřené po obvodě lopatkami, na které se přivádí voda. Podle způsobu přivádění vody existují vodní kola na vrchní, střední a spodní vodu. Vodní kolo je předchůdcem vodní turbíny.

Vodní turbína

"Vodní turbína je lopatkový vodní motor měnící vodní energii na mechanickou práci na hřídeli. Vodní turbína se skládá z rozváděcího ústrojí (rozváděcího kola, dýzy) usměrňujícího průtok vody a z oběžného kola, které vodě odebírá energii. U přetlakových vodních turbín je navíc sací potrubí, které vodu ze stroje odvádí (viz též heslo Rovnotlaká vodní turbína). Maximální zaručený průtok…

Vodoznak

Vertikální průhledná trubice tvořící s kotlem spojenou nádobu. Slouží ke stanovení výšky hladiny. Při poklesu hladiny na spodní mez vyznačenou na vodoznaku je třeba do kotle doplnit vodu.

Vrule větrné elektrárny

Vrtule je rychloběžný typ větrného motoru. Počet listů vrtule bývá 1 až čtyři, nejčastěji však 2 nebo 3. Profily vrtule jsou charakterizovány malým odporem a velkou aerodynamickou účinností.

VVER

(Vodo - Vodní Energetický Reaktor) byl vyvinut v bývalém SSSR a patří do třídy tlakovodních reaktorů PWR, moderovaných a chlazených obyčejnou vodou. Existující provedení se liší výkonem (VVER 440: výkon 440 MW elektrických, VVER 1000: výkon 1000 MW elektrických).

Výhřevnost

Energie, kterou lze uvolnit spálením 1 kg paliva. Klasická paliva se skládají z hořlaviny, popeloviny a vody. Výhřevnost paliva je dána výhřevností hořlaviny.

Výkon

Z hlediska fyzikálního výkon představuje podíl práce vykonané v určitém časovém úseku a tohoto časového úseku. Příkonem se rozumí výkon přiváděný a výkonem výkon odváděný. Jednotkou výkonu je watt a dříve se též používala jako jednotka jeden kůň, což je 735,5 W. Dále se rozeznává výkon okamžitý, jmenovitý (daný parametry stroje), měrný (vztažený na jinou veličinu), instalovaný. Z hlediska elektrotechnického…

Výkon mořských vln

Energie mořských vln má svůj původ v energii větru. Zahrnuje kinetickou složku (rychlost vodních částic) a potenciální složku (voda přemístěná mimo původní hladinu). Výkon mořských vln vztažený na 1 m jejich délky je úměrný čtverci jejich výšky a periodě. Výkon velkých vln (30 m): 13 MW/m. Výkon malých vln (1,5 m): 13 kW/m.Typický výkon mořských vln v oblastech vhodných k využití…

Výměník tepla

Výměník tepla je zařízení zprostředkující výměnu tepla mezi činnými médii (plyn, kapalina). Rozeznávají se výměníky povrchové (k výměně tepla dochází přes teplosměnnou plochu), kontaktní (k výměně tepla dochází na ploše vytvořené hladinou kapaliny) a směšovací (dochází k promíchání kapalin). Mezi výměníky tepla patří parní generátor, výparník a podobně.

Výparník

Výměník tepla, v němž se dodávané teplo využívá k tvorbě páry. Do výparníku vstupuje voda předehřátá na teplotu sytosti, takže dodávané teplo slouží k tvorbě páry za stálého tlaku. Voda se ve výparníku vypařuje při konstantní teplotě, teplotě sytosti. Výparník klasického parního kotle sestává z vertikálních trubek, které vychlazují spalovací prostor kotle.

Výroba bioplynu

Bioplyn vzniká anaerobní fermentací, neboli metanovým kvašením organických látek, jako výsledek činnosti baktérií za nepřístupu vzduchu. Původní české patentované zařízení, použitelné na slamnatý pevný hnůj, využívá příklopných reaktorů (fermentorů).

předchozí 1 2 3 ... 33 34 35 36 37 následující

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu