Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Venkovní vedení

Používá se pro přenos zvlášť vysokého a velmi vysokého elektrického napětí. Vodiče vedení jsou provedeny z drátů kruhového průřezu nebo z lan. Vodiče se vkládají do izolátorů z elektroporcelánu, které se umístí na elektrických stožárech.

Ventilátor

Ventilátor je stroj na stlačování plynu určený pro poměr výstupního a vstupního tlaku menší než 1,1. V elektrárnách na fosilní paliva se ventilátory používají k dopravě spalovacího vzduchu do ohniště a k odvodu vychlazených spalin do komína. Podle konstrukce rozlišujeme radiální a axiální provedení.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny se budou dobře uplatňovat především v oblastech se silným a pravidelným větrem. Mezi takové lokality patří především hory a přímořské kraje. Přes nesporný užitek, který výstavba větrných elektráren jakožto obnovitelných zdrojů elektrické energie přináší, nelze pominout ani estetická hlediska.

Větrná elektrárna Off-Shore

Větrné elektrárny se budou dobře uplatňovat především v oblastech s pravidelným a silným větrem. Takové lokality se nacházejí velmi často v horách a v přímořských krajích. Zatímco výstavba rozsáhlých větrných parků v horách může narážet na estetická hlediska a bude patrně nežádoucí v národních parcích a chráněných oblastech, nabízejí přímořské oblasti…

Větrná energie

Větrná energie představuje energii proudění vzduchu vůči zemskému povrchu - větru, který vzniká díky teplotním rozdílům různých oblastí atmosféry. Větrné elektrárny využívají tento druh energie k její přeměně na elektrickou energii.

Větrná turbína

Ve větrné turbíně se uskutečňuje přeměna větrné energie na energii mechanickou (rotace hřídele). Turbína je roztáčena větrem proudícím přes lopatky turbíny.

Větrná turbína Darrieus

V roce 1930 stál Francouz George Darrieus u kolébky vynálezu větrné turbíny se svislou osou, jejíž funkce je nezávislá na směru proudícího větru. Svislé listy mohou být upevněny buď rovnoběžně s osou rotoru ve speciálním rámu (např. dvoulistý rotor Darrieus-H, nebo třílistá varianta), či do oblouku ve tvaru luku, jehož tětivu tvoří osa rotoru (Darrieus fí).

Větrný park

Větrné elektrárny lze stavět buď jednotlivě, nebo se sdružují do parků (někdy se používá termín větrné farmy). Větrné parky mají desítky až stovky jednotek, v ojedinělých případech dokonce několik tisíc.

Větrný turbogenerátor

Základní část větrné elektrárny, v níž dochází k přeměně kinetické energie větru na mechanickou práci rotoru a na elektrickou energii. Obvykle sestává z větrné turbíny, převodovky a elektrického generátoru.

Vinutí statoru

Vinutí statoru tvoří závity izolovaného vodiče v němž protéká elektrický proud. Vazba vinutí statoru s ostatními částmi elektrického stroje způsobuje, že stroj vyrábí nebo přeměňuje elektrickou energii nebo koná mechanickou práci.

Viřič

Zařízení, zajišťující rozmíchání rozemletého vápence ve vodní suspenzi. V podstatě uzavřená vodní nádrž s přívodem vody a rozemletého vápence, v níž rotují lopatky. Vápencová suspenze se odvádí do absorbéru, kde za přítomnosti oxidačního vzduchu reaguje s oxidem siřičitým.

Vitrifikace

Vitrifikace je způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů vznikajících při provozu jaderné elektrárny. Metoda spočívá ve výrobě speciálních skel nebo sklokeramiky z kapalného radioaktivního odpadu a sklovitých materiálů při teplotě 900 až 1200 °C. Výhodou metody je velmi nízká vyluhovatelnost a vysoká objemová redukce výsledného produktu. Nevýhodou je nutnost využití poměrně složité technologie…

Vlastní spotřeba elektrické energie

Vlastní spotřeba elektrické energie představuje spotřebu technologických zařízení samotné elektrárny. Elektrický výkon, který za normálních provozních podmínek produkuje elektrárna se nazývá hrubý elektrický výkon. Do elektrizační soustavy dodává elektrárna čistý elektrický výkon, což je hrubý výkon snížený o vlastní spotřebu.

Vnitřní energie

Stavová veličina charakterizující energetický stav pracovní látky. Při tepelné výměně mezi dvěma látkami dojde k poklesu vnitřní energie jedné látky a k růstu tepelné energie látky druhé. Podobně v tepelném motoru se mění část vnitřní energie pracovní látky na mechanickou práci. V energetice se často setkáme s pojmem “tepelná energie”, který nahrazuje pojem vnitřní energie.…

Vodič

Vodič je elektrotechnický pojem označující látku umožňující vedení elektrického proudu. Dělí se na kovy (vodiče I. třídy), elektrolyty (vodiče II. třídy) a polovodiče.

předchozí 1 2 3 ... 32 33 34 35 36 následující

© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu