Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Biocidní látky

Látky ničící živé organismy. Přidávají se do chladicích okruhů elektráren k zabránění růstu řas a jiných organismů (chlór, fosforečnany).

Biologická ochrana

Biologická ochrana je pojem obecně zahrnující fyzickou ochranu organizmu před negativním účinkem ionizujícího záření v jaderných elektrárnách, jaderných laboratořích, nemocnicích a podobně. Materiálem pro biologickou ochranu slouží beton, voda, železo, olovo a podobně.

Biomasa

Biomasa je látka rostlinného nebo živočišného původu. Pro energetické účely se buď záměrně získává pěstováním rostlin nebo chovem živočichů, či vzniká jako odpad. Biomasa slouží přímo jako palivo (např. palivové dříví) nebo jako surovina pro výrobu plynných, kapalných či tuhých paliv (bioplyn neboli metan produkovaný bakteriemi rozkládajícími organické látky, bionafta, biobrikety).

Bitumenace

Bitumenace je způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů vznikajících při provozu jaderné elektrárny. Metoda spočívá v odpaření kapaliny a rozmíchání suchého zbytku s roztaveným bitumenem nebo s bitumenovou emulzí. Bitumen je organická látka (živice) podobná asfaltu. Výhody této metody jsou v objemové redukci výsledného produktu (redukční faktor cca 2) a jeho nízká vyluhovatelnost ve vodě.…

Briketárna

V briketárnách se profukováním horkým vzduchem fluidizuje uhelný prach (mour) a ze vzniklé hmoty, zbavené kouřotvorných dehtů, se lisují brikety.

Brikety

Brikety představují zušlechtěnou, geometricky tvarovanou formu uhlí vhodnou ke spalování zejména v domácnostech a menších provozech.

Budící soustava

Budící soustava alternátoru je soubor zařízení, které zabezpečuje dodávku stejnosměrného budícího proudu do rotorového vinutí pro vytvoření magnetického pole v alternátoru. Velikost tohoto proudu určuje hodnotu výstupního napětí alternátoru a pokud je alternátor připojený k elektrizační soustavě, tak i velikost jalového výkonu alternátoru. Zdrojem budícího proudu mohou být principiálně…

Budící vinutí

Budící vinutí je elektrické vinutí rotoru alternátoru, které je součástí budící soustavy. Budícím vinutím protéká stejnosměrný budící proud, který tak vytváří magnetické pole v alternátoru.

Carnotizace cyklu

Využití regenerace tepla v reálném tepelném oběhu tak, aby se co nejvíce přiblížil Carnotovu cyklu. V případě parního cyklu se postupně odebírá v průběhu expanze část páry z turbíny a zavádí se do regeneračního ohříváku, kde ohřívá napájecí vodu z kondenzátoru. Mezi carnotizační opatření lze zařadit i přihřívání páry.

Cementace

Cementace je způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů vznikajících při provozu jaderné elektrárny. Metoda je založená na vázání vody, obsažené v kapalných radioaktivních odpadech, cementem.

Centrální zásobování teplem (CZT)

O centrálním zásobování hovoříme, jestliže je dodávka tepla zajišťována soustavou z ústředního zdroje tepla (teplárny, výtopny).

Cirkulace

Cirkulace je oběh proudící látky zpravidla uzavřenou smyčkou.

Cirkulační čerpadlo

Cirkulační čerpadlo je stroj na zabezpečení cirkulace určitého média v uzavřeném okruhu.

Cyklon

Zařízení ve tvaru převráceného kužele, v němž se na principu odstředivé síly odlučují hrubší tuhé částice z proudu plynu. Spaliny obsahující popílek se do cyklonu přivádějí tangenciálně velkou rychlostí, částice se odstředí a spadnou do výsypky. Vyčištěný plyn se odvádí středem k dalšímu zpracování.

Černé uhlí

Pevné fosilní palivo s relativně vysokou výhřevností (~33,04 GJ/t). Oproti hnědému uhlí je černé uhlí geologicky starší.

předchozí 1 2 3 4 5 ... 35 36 následující

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu